פסקי דין תקדימיים בנושאי צרכנות

פסקי דין

במדור זה תמצאו מאגר של פסקי דין חשובים בנושאי צרכנות עקרוניים (למשל הטעיה, הפרת חוזה, פרסום מטעה, החזרת מוצרים, חובת גילוי נאות), וכן פסקי דין שניתנו בשאלות החוזרות (למשל, אחריות של סוכני נסיעות כלפי הלקוחות).
המדור מעודכן ככל האפשר, במטרה להביא לידיעתכם, הצרכנים, את ההחלטות החשובות בתחום הצרכנות.

פסקי הדין באדיבות אתר נבו nevo.co.il

אולמות אירועים (4 פס"ד)

גן אירועים – חוזה בטל בשל העדר רשיון עסק
בפסק דין זה בית משפט השלום דחה תביעת פיצויים של גן אירועים נגד צרכנית אשר בטלה את חתונתה, וקבע כי החוזה עליו חתמו הצדדים בטל בשל העדר רשיון עסק כנדרש על פי החוק. כן קבע בית המשפט כי לאור בטלות החוזה גן האירועים אינו זכאי לתבוע פיצויים מוסכמים שנקבעו בחוזה.

צילומי חתונה - איכות התמונה
ביהמ"ש קיבל את הטענה כי טעות בכיתוב על תמונה ממוגנטת מהווה הפרה של החוזה, המזכה בפיצוי.  ביהמ"ש דחה את הטענות בדבר איכות התמונות בטענה שמדובר בעניין סובייקטיבי, ובני הזוג בחרו להתעמק בתמונות הלא מוצלחות,  במקום ליהנות מהתמונות הטובות.

איחור צלם
איחור של צלם, שמנע בכך את צילומי החוץ של הזוג, מהווה עילה להפחתת חלק מהתשלום שסוכם עם הצלם. ואולם, צרכנים לא יכולים לא לשלם את שכרו של הצלם או לעכב אותו על חלק העבודה שהוא כן עשה.

איחור וזהות הצלם
ביהמ"ש קיבל את הטענה שאיחור של הצלמת והגעת צלם לאירוע לאחר שהחופה החלה פגעו בהנאה של בני הזוג מהאירוע ומיכולתם ליהנות בעתיד מהתיעוד שלו ופסק פיצויים.

אופטיקה ועזרי שמיעה (2 פס"ד)

ביטול עסקה מכשיר שמיעה
בית המשפט חייב את החברה לכבד את התחייבותה לבטל את העסקה אם הצרכן לא יהיה שבע רצון מהמכשיר שרכש במחיר 19,050 ₪ . היא חוייבה להחזיר סכום זה לתובע בתוספת 1,745 ₪ בגין נזק עקיף והוצאות משפט.

עדשות מולטיפוקל- אי התאמה
ביטול עסקה עם אופטיקה הלפרין ופיצוי בגין אי התאמה               

ביגוד והנעלה (2 פס"ד)

קסטרו  - הצגת מחירים מטעה
על רשת קסטרו ומנהלה נגזר קנס של 130,000 ₪ בגין הצגת מחיר במט"ח לצד מחיר בשקלים וקבע כי הצגת מחירים כאמור מטעה את הצרכן ואינה עומדת בדרישות החוק להציג את המחיר בש"ח בלבד.

ת.ק. דובי שרצר נ' אם.ג'י.אס ספורט טרדינג (דיאדורה) בע"מהתובע רכש מוצר בסך של 200 שח מאת התובעת, וביקש לבטל את העיסקה ולקבל החזר כספי,
לטענת הנתבעת בחברה מונהגים נהלים מיוחדים לביטול עסקה, כגון שליחת פקס להנהלה וכיוב', וכן נטען כי לחברה קשיים לוגיסטיים מעשיים ביישום החוק.
ביהמ"ש קבע כי הוראות החוק גוברות על נהלי החברה, מטרת החוק היתה לפשט את התהליך עבור הצרכן ודרישות החברה אינן עולות בקנה אחד עם תכלית החוק.
הנתבעת תפצה את התובע בסך של 300 ש"ח

ביטוח (7 פס"ד)


אין לחדש חוזה ביטוח באופן אוטומטי
חברת הביטוח סירבה לשלם תגמולי ביטוח בטענה כי לא נכלל בביטוח כיסוי ל"נהג צעיר". המבוטח טען כי בעת חידוש הפוליסה חברת הביטוח לא עדכנה אותו על השינוי. בית המשפט קיבל את התביעה של המבוטח וקבע:
פוליסה המתחדשת אוטומטית מדי שנה, צריכה לכלול בדיוק את אותם התנאים כקודמותיה, אלא אם כן ביקש המבוטח מפורשות אחרת או שחברת הביטוח הודיעה לו במפורש על השינוי – לפני החידוש.

ביטוח נסיעות לחו"ל
בפסק דין זה בית משפט העליון קובע כי ההודעה בדפי החשבון – בה נמסר כי "לקבלת ביטוח נסיעות לחו"ל חינם חייגו... ההטבה למחזיקי כרטיס..." – אינה ברורה די הצורך כלל ועיקר, ולא ניתן להבין ממנה כי חל שינוי בתנאי הפוליסה; היא נתפסת יותר כסוג של פרסומת.
חוזה הביטוח מחייב חובת גילוי מוגברת לגבי תנאי הפוליסה ועל אחת כמה וכמה  במקרה של שינוי בתנאי הפוליסה .

ביטוח נסיעות לחו"ל: שינוי תנאי הפוליסה וחובת הגילוי
בפסק דין זה בית משפט העליון קובע כי ההודעה בדפי החשבון – בה נמסר כי "לקבלת ביטוח נסיעות לחו"ל חינם חייגו... ההטבה למחזיקי כרטיס..." – אינה ברורה די הצורך כלל ועיקר, ולא ניתן להבין ממנה כי חל שינוי בתנאי הפוליסה; היא נתפסת יותר כסוג של פרסומת.
חוזה הביטוח מחייב חובת גילוי מוגברת לגבי תנאי הפוליסה ועל אחת כמה וכמה  במקרה של שינוי בתנאי הפוליסה.

איסור חידוש אוטומטי של חוזה ביטוח
בית המשפט קבע כי העיקרון - איסור חידוש אוטומטי של פוליסת הביטוח, מחייב חברת ביטוח או סוכן ביטוח לברר תחילה, האם המבוטח מעוניין בחידוש הפוליסה. לפיכך, עצם העובדה שהמבוטח משלם את הפרמיה, בגין פוליסה שנשלחה לביתו כחידוש אוטומטי, אינה יכולה להוות הוכחה להסכמה גורפת מצד המבוטח, להחלת נוהג של חידוש מדי שנה גם אם לא שונו תנאי הפוליסה.

ביטוח: חלה במהלך הפלגה ויקבל פיצוי
התובע רכש טיול – הפלגה – שמהלכה חלה ונאלץ להישאר בחדרו עד תום ההפלגה. חברת הביטוח סירבה לשלם לו תגמולי ביטוח בטענה כי על פי תנאי הפוליסה, פיצוי יוענק למבוטח רק במקרה של "קיצור נסיעה" ולא במקרה של מחלה,  כשבפועל התובע לא חזר לישראל,  והתובע לא הוציא כל הוצאה רפואית ו/או הוצאה לא מתוכננת אחרת.
בית המשפט קבע כי בהתאם לעיקרון שנקבע בפסיקה, לפיו יש לפרש חוזה אחיד לרעת המנסח, מאחר והפוליסה נוסחה באופן בלעדי על ידי הנתבעת, היא חברת הביטוח, הרי שעל פי כללי הפרשנות יש לתת לביטוי "קיצור טיול" את הפרשנות לה טוען התובע-המבוטח. בית המשפט קבע כי חברת הביטוח תפצה את התובע בגין 11 ימי מחלה על פי תנאי הפוליסה.

שינוי תנאי הפוליסה
בית משפט העליון דן בסוגיה של ביטוח נסיעות לחו"ל באמצעות חברת האשראי, כאשר התברר כי תנאי פוליסת הביטוח שונו בשנת 2004 כך שנדרשת, לפי התנאים החדשים, הודעה מראש מטעם מחזיק כרטיס האשראי על נסיעתו לחו"ל כדי שהפוליסה תהיה בת תוקף.

זכות לתגמולי ביטוח סיעודי
בית המשפט קבע כי חברת הביטוח לא קיימה את חובתה להמציא למבוטח את פוליסת הביטוח. חברת הביטוח אף לא הוכיחה כי הביאה לידיעת התובע בדרך ראויה אחרת את זכויותיו ואת הסייגים לאחריותה ולחבותה לתשלום תגמולי ביטוח. על כן על חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח.

הטעיות (5 פס"ד)

הטעיה- פרסום מטעהעקב סיוע המועצה לצרכנות בניסוח כתב התביעה,
בית המשפט חייב את ניופאן לשלם פיצוי של 1,200 ₪ לצרכן בשל הטעיה בפרסומת, המורכב מ-700₪ כערך המוצר שסבר הצרכן לקבל עקב המבצע ו-500 בגין עגמת נפש.

הטעיה בפרסום - תובענה ייצוגית
בית-המשפט המחוזי דחה את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד "בזק" ככל שזו מתייחסת לתובענה ייצוגית למתן סעד כספי ואישר את הגשת התובענה אך ורק כתובענה ייצוגית למתן סעד הצהרתי.בית המשפט קבע כי על-מנת שתקום לצרכן עילת תביעה נגד העוסק בגין הפרת "איסור ההטעיה" נדרש כי יתקיימו תנאים אלה: כי הצרכן יראה שהעוסק הפר את החובה שב"איסור ההטעיה", כי הצרכן נפגע מהפרת החובה וכי קיים קשר סיבתי בין הפרת האיסור לבין הפגיעה שסבל הצרכן

הטעיה- זהות היצרן
בית המשפט דן בהסכם פשרה בתובענה ייצוגית, אשר עניינה הטעיה בזהות של היצרן וקיבל את עמדת המועצה לצרכנות: אין לאשר את הסכם הפשרה, משום שהוא אינו מקדם את התכלית של חוק התובענות הייצוגיות.

המחיר המחייב לגבי מכירה באינטרנט
בית המשפט הסתמך  על ס' 17 ב' (ד) לחוק הגנת הצרכן, לפיו במקרה של הבדל בין המחיר המוצג על המוצר לבין המחיר הנדרש עבורו בקופה, תהיה עדיפות למחיר המוצג על גבי המוצר. החוק מחייב עוסק לפרסם מחיר לגבי כל מוצר הקיים בחנות, והמחיר המפורסם הוא המחיר המחייב גם אם המחיר שגוי. מה הדין לגבי מכר מרחוק – מכירה באמצעות אתר אינטרנט?
בית המשפט קבע כי לאור הפסיקה וההיגיון, כל עוד לא חוקקו חוקים ספציפיים למסחר באינטרנט יחולו הכללים הקיימים. מכאן שחוק הגנת הצרכן חל על מכירה באמצעות אתרי אינטרנט כפי שהוא חל על מכירה בכל חנות בשינויים המחויבים. בהתאם, על אתרי מכירה באינטרנט חלה החובה לפרסם מחירים  לגבי כל מוצר שמוצע למכירה והמחיר שהוצג הוא המחיר המחייב.

הטעיה בפרסום
בית המשפט קבע כי לתמונה בפרסום יכולה להיות השפעה מכרעת בהחלטת הצרכן לקנות מוצר זה או אחר מתוך אמונה כי התמונה משקפת נכונה את המוצר המוצע. במידה ובמציאות המוצר שונה מ"התמונה להמחשה" בצורה משמעותית, יש בכך הטעייה. בית המשפט חייב את הנתבעת בתשלום פיצויי בגין הנזק שנגרם לצרכן בסך 1836 ₪.

היכרויות ושידוכים (2 פס"ד)

שירותי היכרויות
בית המשפט קבע כי שירות היכרויות אינו מוצר או שירות סטנדרטי ומדובר  תחום רגיש ולכן יש להתייחס בהתאם בסכסוכים מסוג זה.
ביהמ"ש לא קיבל את פרשנות הסעיף לפי גרסת הנתבעת, אשר מביאה לתוצאה לפיה התובעת הינה שבוייה בידי הנתבעת בטרם סופק שירות כלשהו או לחילופין במקרה בו השירות אשר סופק כלל אינו עונה על הדרישה הראשונית ועל תנאי ההתקשרות.

שירות היכרויות - פיצוי על הטעיה ועל אי מילוי התחייבויות
ביהמ"ש חייב את הנתבעת, העוסקת במתן שירותי היכרויות, להשיב לתובעת את מלוא כספה ואף פסק לתובעת פיצוי בגין עוגמת נפש בסך 1,250 ₪. ביהמ"ש הביע תמיהתו כיצד הנתבעת מנהלת עסק של מתן שירותי היכרויות, מבלי לנהל רישום מסודר על פרטי הלקוחות ודרישותיהם מבני זוג פוטנציאליים עבורם. 

חוק המכר (13 פס"ד)

אי התחייבות לספק אלבום תמונות מקצועי

התובעת הגישה תביעה לתשלום סך של 4,000 ש"ח בצירוף הוצרות משפט. לטענת התובעת התקשרה בחוזה עם הנתבעת לצורך צילום והפקת אלבום תמונות מקצועי, שילמה לנתבעת 3,000 ש"ח וזו לא עמדה בהתחייבות שלה. השופטת חייבה את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 3,500 ש"ח תוך 30 יום והוצאות משפט בסך 400 ש"ח. תק 50414-02-12 מיכל בנדק סגל נ' גו מנג'מנט אינטרנשיונל פי.אר. בעמ

סירוב לשלם במזומן עבור מוצר שהוחזר

התובע קיבל במתנה מוצרים שנרכשו בחנות הנתבעת. לאחר מספר ימים פנה התובע לחנות עם פתק ההחלפה וביקש להחזיר את המוצרים ולקבל זיכוי כספי. הנתבעת סבורה שמכיוון שהתמורה שולמה באשראי, אין לבצע זיכוי במזומן. השופטת קבעה שדין התביעה להתקבל על פי תקנות הגנת הצרכן בהתאם לסעיף 4 (א). הנתבעת תשלם לתובע את סכום העסקה בניכוי 5% דמי ביטול וכן הוצאות משפט בסכום כולל של 750 ש"ח תוך 30 יום. ת"ק 46221-02-13 אשין נ' הרמונה לבית בע"מ

אתר אינטרנט - הוא פנייה יזומה של עסק 
עסקה שנעשתה בבית הצרכן בעקבות פנייתו לבית העסק לפי הפרסום באינטרנט עונה להגדרת עסקת רוכלות שכן פרסום או שיווק באינטרנט היא "פנייה יזומה של עוסק" לצרכן. משכך חלות הוראות סעיף 14 לחוק הדנות בביטול עסקה מסוג זה

פיצוי בגין סירוב לבטל מכר מרחוק
מה דינו של ספק, בעסקת מכר מרחוק, המקשה על אפשרות ביטול העסקה? בית המשפט קבע כי על בית העסק לשלם פיצוי לצרכן הן בגין הטרחה, בזבוז הזמן והוצאות משפט, לשם הגנת כלל ציבור הצרכנים, והגנת הספקים. ביהמ"ש קבע כי יש לקדם את המכר מרחוק, ולשפר את יעילותו, אמינותו, והשימוש בו.

ת.ק 1135/01/10 עיסא נ' ב.מ.י שיווק זהב בע"מהתובע רכש מהנתבעת  מס' מוצרים בעלות כוללת של 2,649 ₪, כאשר קיבל את משלוח המוצרים מצא שאינם תואמים את ההזמנה, ביקש לבטל את העסקה והחזיר לנתבעת את המוצרים.
לאחר מכן, התובע הזמין מהנתבעת מוצרים אחרים בעלות של 2,450 ₪, הנתבע היה סבור כי הנתבעת תזכה אותו בגין היתרה שנותרה מהעסקה הראשונה,ואולם הנתבעת לא רק שלא זיכתה את התובע בהפרש אלא אף שחייבה את התובע בסכום העסקה השניה מבלי לבטל ולזכות אותו בגין העסקה הראשונה.
בית המשפט לתביעות קטנות חייב את החברה לשלם סך של 2649,90 ₪ בגין חיוב ביתר בתוספת 1,000 בגין הוצאות משפט. 

צרכנים מוגבלים - חובת הגילוי (כסא גלגלים)
חוק הגנת הצרכן אוסר על הטעיה בעניין מהותי בעסקה כמו המידה, הצורה והמרכיבים של הנכס. בפסק דין זה קבע בית המשפט כי גובה הכסא גלגלים הוא פרט מהותי, שעל הנתבעת היה לגלות לתובע, ומשלא עשתה כן, הפרה הנתבעת את חובת הגילוי המוטלת עליה. החוק מטיל על העוסק חובת גילוי מוגברת כאשר מדובר בצרכנים בעלי מצוקה או חולשה מסוימת, שכלית, נפשית או גופנית

מדיניות החזרת מוצרים - פרשנות החוק
בית המשפט פירש את הוראות החוק לעניין הצגת מדיניות החזרת טובין: במקום שבו לא הוצגה מדיניות החזרה ספציפית, קיימת לצרכן אפשרות להחזיר את המוצר בתנאי שלא חלה הרעה במצבו. אם העוסק סירב לבטל את העסקה, יכול הצרכן להחזיר את המוצר בתוך 7 ימים מיום הסירוב והעוסק יהיה חייב להשיב לצרכן את מלוא התמורה באופן בו שילם.

החזר מבצע מלא גם בתקופת מבצע
בית המשפט קבע כי בעל עסק רשאי לקבוע, במסגרת מדיניות החזרת טובין, את אופן ההחזר וסוג ההחזר (למשל זיכוי או החזר כספי), הגבלות להחזרת הטובין ותנאי ההחזרה (למשל המועד המירבי להחזרה), אך אין הוא רשאי לקבוע שהתמורה ששולמה על ידי הצרכן לא תושב במלואה.
במקרה זה בית העסק סירב להחזיר את מלוא המחיר בטענה כי המחיר הוזל עקב מבצע. בית המשפט חייב את העסק להחזיר את מלוא הסכום ששולם, בתוספת פיצוי.

החזרת מוצרים שנרכשו בחג
בית המשפט קבע כי על העסק חלה האחריות לפרסם את מדיניותו "לרבות ההגבלות להחזרת טובין" וכי חובה זו חלה גם בחגים, במועדים ואירועים שונים בהם נערכות מכירות מיוחדות. עוד קבע בית המשפט כי בהעדר שלט כחוק המפרסם את מדיניות החזרת הטובין זכאי התובע להחזיר את הסחורה ולקבל את מלוא כספו, גם בגין מוצרים המותאמים לחג.

גביית מחיר גבוה מזה שהוצג על המוצר
בית המשפט חייב חברת קרביץ ישראל לשלם לצרכנית סך של 1,800 ₪ פיצוי עונשי בגין גביית מחיר גבוה מהמחיר אשר הוצג על גבי המוצר.

מדיניות החזרת טובין
בית המשפט המחוזי החזיר את התיק לבית המשפט השלום וקבע כי הוראות החוק החלות בעניין הן הוראות המחייבות הצגת מדיניות החזרת טובין בעסק, מפני שלא הוצגה הוכחה מספקת לעניין זה ונושא זה לא נדון בפני ביהמ"ש לתביעות קטנות

פסק דין פלילי בעניין מכר מרחוק
בניגוד לקביעת ביהמ"ש השלום, ביהמ"ש קבע כי במכר מרחוק חוק הגנת הצרכן, לא מחייב להחזיק מלאי, אלא אסור להטעות צרכן על כמות הטובין שבמלאי . לגבי מנהל האתר שהורשע באופן אישי, קבע ביהמ"ש המחוזי כי המנהל פעל בידיעה מלאה ובמודעות מלאה לחוסר אפשרותו לספק את המוצרים לצרכניו במועד המובטח. המערערים גם הורשעו בגין עבירות של סירוב לבטל עסקת מכר מרחוק וסירוב להחזיר לצרכנים את כספם.

חובה לשלוח חשבונית מפורטת ללא תשלום נוסף
בית משפט המחוזי קבע כי על חברת דרך ארץ ( כביש 6 ) לשלוח ללקוח חשבונית מפורטת ללא תשלום נוסף.

אפלייה בכניסה למועדון
בית המשפט קבע כי גביית מחיר מוזל מנשים בכניסה למועדון מהווה הפליה אסורה על פי החוק.

חוק הטכנאים (4 פס"ד)

 
עוגמת נפש בנוסף לפיצוי לפי החוק הטכנאיםביהמ"ש חייב חברת הוט לשלם לצרכן פיצוי בגין עגמת נפש בסך 750 ₪, בנוסף ל-600 ₪ שהיא שלמה לו בגין איחור טכנאי על פי חוק הטכנאים.

פיצויים בגין הנזק שנגרם כתוצאה מאיחור הטכנאי
בית המשפט חייב את חברת הוט בתשלום פיצויים בגין הנזק הכספי שנגרם כתוצאה מאיחור הטכנאי שהוזמן בבית בו בוצעו שיפוצים, כשחשמלאי מטעם התובעים המתין לטכנאי על מנת לתאם עבודות חשמל כנדרש.  יש לציין כי עם כניסתו לתוקף של התיקון לחוק הגנת הצרכן ניתן לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק בגין איחור טכנאי, בנוסף לנזקים כספיים שנגרמו כתוצאה מהאיחור.

איחור טכנאי גז
ביהמ"ש דחה את התביעה בהעדר הוכחה לאיחור או אי הגעה אולם קבע עקרונית כי חוק הטכנאים חל במקרה של איחור טכנאי גז.

איחור טכנאי הוט
בית המשפט קבע כי "בחוק הטכנאים" נקבע כי זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים מעבר למועד שתואם עמו, ואם הופרה ההוראה האמורה – יהא זכאי הצרכן לפיצוי כספי שאינו תלוי בנזק. במקרה זה הוזמן טכנאי חברת הוט לצורך ניתוק והחזרת הממיר.
עוד קבע בית המשפט כי חרג זמן ההמתנה הרבה מעבר לזמנים שנקבעו ב"חוק הטכנאים", וחייב את חברת הוט לפצות את הצרכן בסכום של 2,000 ₪.

חוק הספאם (5 פס"ד)

משלוח הודעות דואר אלקטרוני בניגוד להוראות "חוק הספאם"
משלוח הודעות פרסומת אפשרי, אם ניתנת הסכמת הנמען מראש ובכתב, רק ביחס לאותו "מוצר או שירות" שנרכש או שהנמען והמפרסם ניהלו משא ומתן לרכישתו.
בית המשפט מחייב את החברה לשלם לתובעת פיצוי בסך של 10,000 ₪ והוצאות בסך של 1,000 ₪.
תק (ת"א) 22190-09-12 איריס מזן נ' לוג טק תקשורת בע"מ


מלונות אפריקה ישראל - 7 הודעות - 7,000 ש''ח
בית המשפט חייב את רשת מלונות אפריקה ישראל לשלם לתובע פיצוי עונשי של  7,000 ₪ בגין שליחת 7 פרסומות לא רצויות למרות קבלת הודעת סירוב מטעם התובע.

פיצוי בגין הודעות sms לא רצוניות
בית המשפט חייב עסק בתשלום פיצוי ללא הוכחת נזק בגין משלוח הודעות ספאם

פיצוי של 500 ש"ח על כל פרסומת
התובעת תבעה פיצויים בשל משלוח הודעות פרסומיות לתיבת דואר אלקטרוני שלה, ללא הסכמתה, וזאת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים).
ביהמ"ש פסק לתובעת מחצית מהפיצוי מקסימאלי, שכן המשלוח נבע גם מכשל טכני.

צלצול ניתוק
חוק הספאם אוסר על הפצה המונית אוטומטית של מסרים פרסומיים ( הודעות אלקטרוניות במייל, בסלולר ובאמצעות מערכת ממוחשבת לחיוג אוטומטי ) שלא בהסכמת הנמען . בית המשפט התמודד עם סוגית ה"צלצול ניתוק", שיטה שפותחה על ידי מפרסמים כדי לעקוף את הוראות החוק. החלטה זו נתנה במסגרת תובענה ייצוגית, וביהמ"ש המחוזי קבע כי "הפרקטיקות אותן נקוטות המשיבות אינן עולות בקנה אחד עם רוחו ופרשנותו של התיקון לחוק התקשורת (חוק ה –spam)".

טיפולים אסתטיים ורפואיים (5 פס"ד)

טיפול לייזר - פיצוי וביטול עסקה
בזמן הטיפול בלייזר התלוננה המטופלת על כאבים, אך הרופא המטפל התעלם מכך. בית המשפט חייב את החברה המטפלת להשיב למטופלת את שווי הטיפולים שלא בוצעו בפועל, בתוספת פיצוי על הכאב ועל הסבל הכרוכים בטיפול.

טיפולי יופי: רשלנות בטיפולי פנים
התובעת פנתה לנתבעת לקבלת טיפול למתיחת פנים הכולל הרמת גבות והרמת לחיים תחתונות. הטיפול גרם לה להפרשות וצלקות בלחי ימין. ביהמ"ש קבע כי הנתבעת התרשלה במתן הטיפול וחייבה את הנתבעת בתשלום פיצוי בסך 8000 ש"ח בגין הסבל והצלקות שנגרמו לתובעת. בנוסף, נקבע פיצוי בסך 1000 ש"ח בגין הטרחה שנגרמה לתובעת בשל התנהלות לא ראויה של הנתבעת.
 

הסרת שיער: טיפולי לייזר רשלניים
צרכן שביקש לבצע הסרת שיער מהכתפיים והשכמיות, גילה כי למרות הטיפול המשיך לצמוח לו שערות כהות יותר ואף צמחו לו שערות במקומות שלא צמחו קודם לכן. ביהמ"ש קבע כי נגרם לו נזק אסתטי ועוגמת נפש וקבע פיצוי בסך 2000 ₪.


חידוש אוטומטי ללא הסכמת הלקוח - פיצוי עונשי
ביהמ"ש חייב את חברת "יד להחלמה", המשווקת שירותי רפואה דחופה, בתשלום פיצוי עונשי של 4,000 ₪ בגין חידוש החוזה ללא ידיעה וללא הסכמת הלקוח, בתוספת הוצאות שכ"ט עו"ד בגין ייצוג התובע עד למועד הגשת התביעה, והוצאות משפט.

טיפול קוסמטי: הטיפול להסרת צלקת לא הצליח
התובעת פנתה אל הנתבעת לקבלת טיפול להסרת צלקת מפניה. בפועל, הטיפול לא הצליח והצלקות לא הוסרו מפניה. לאחר דין ודברים בין התובעת למכון, המכון הסכים לפצות את התובעת על-ידי טיפול להדגשת השפתיים, אך בפועל לא נתן לה את הפיצוי. בית המשפט קבע כי התובעת לא קיבלה את הפיצוי שהובטח לה, ולאור המחלוקות בין הצדדים לא ניתן לחייב את התובעת לקבל עתה את הטיפול עצמו, והיא זכאית לקבל את הערך של הטיפול בסך 2600 ₪.

כרטיסי אשראי (4 פס"ד)


שימוש לרעה בכרטיס אשראי
מי צריך להוכיח את רשלנות הלקוח?
בנק וחברת אשראי סירבו לזכות לקוח שלהן, לאחר שהודיע להן כי נעשה שימוש בפרטי האשראי שלו ללא ידיעתו. בקשתו של הלקוח להחזיר לו את כספו נענתה בשלילה, בטענה שהפעולות נעשו בידיעתו של הלקוח, כי רק הוא יודע את הקוד הסודי.בית המשפט חייב את הנתבעות בהחזר תשלום של מלוא הסכום שהלקוח חויב בו, וקבע:
הנתבעות צריכות להוכיח שנעשה שימוש לרעה. הן לא הוכיחו שהתובע היה מעורב במשיכת הכספים, על אף שהם מייחסים לו מעשה מרמה.

חיוב כרטיס אשראי ללא הרשאה
הלקוח נותן הרשאה לחברה להשכרת רכב לעשות שימוש בפרטי אשראי שלו כאמצעי תשלום בגין "... כל התחייבויות השוכר לפי חוזה זה, ולבעל כרטיס האשראי לא תהיה כל טענה בגין חיוב כרטיס האשראי" – כך נקבע בחוזה השכרת רכב. בית המשפט קבע כי אין בזאת היתר לחייב את כרטיס האשראי בגין כל סכום שהחברה המשכירה תחפוץ.

שמירת הקוד הסודי בסמוך לכרטיס אשראי
בית המשפט קבע כי על בעל כרטיס אשראי לנקוט אמצעי זהירות , ואין להצמיד קוד סודי לכרטיס אשראי. חובת זהירות זו אף מעוגנת בחוזה להנפקת כרטיס אשראי.
עוד קבע ביהמ"ש כי שמירת קוד סודי בסמוך לכרטיס מהווה התנהגות רשלנית ובלתי סבירה. מכאן, שבמקרה כזה, הלקוח אחראי  לשימוש לרעה אשר התאפשר עקב רשלנות בוטה זו בשמירה על הכרטיס.

חיוב בכרטיס אשראי ללא בדיקת זהות
בית המשפט קבע כי  חברת כרטיסי אשראי שלא בדקה זיהוי מתאים בין מספר כרטיס האשראי ובין בעל הכרטיס, תישא באחריות לתקלה של גביה כפולה, ועליה להשיב לתובעים את הסכום הכפול שנגבה.

לימודים (6 פס"ד)

ביטול השתתפות בקורס בתום השיעור הראשון
הפער בין הקורס בפועל לבין המצג שהוצג לתובעת היה משמעותי. השיקול המהותי של התובעת בהרשמה לקורס היה הרצון להיחשף לתעשיית הבידור ולמשתתפים בה. לתובעת קמה הזכות לביטול העסקה תוך זמן סביר מהמועד שנודע לה על ההטעיה. איל מקיאג' נדרשה להשיב לתובעת את מלוא התמורה בגין הקורס.
תק (ב"ש) 45173-06-12 אנה רות וייסמן נ' איל מקיאג' בע"מ

ת"ק 28667-10-10 אסטנובסקי נ' בית הספר האמריקאיהתובעת נרשמה לקורס הכנה לקראת לימודים בחו"ל אצל הנתבעת, למחרת ביקשה לבטל את הרישום ולקבל את כספה בחזרה, נציג הנתבעת הסכים להשיב לתובעת רק חלק מהסכום ששולם. ביהמ"ש קבע כי העיסקה היא עסקת מכר מרחוק למתן שירות, ומשכך התובעת היתה זכאית לביטול העיסקה ולהשבת כספה, שכן ביטלה את העסקה על פי המועדים הקבועים לכך בחוק.
ביהמ"ש קבע כי בנוסף לכך שהנתבעת תחזיר לתובעת את מלוא הסכום ששילמה עבור הקורס יהיה עליה לפצות את התובעת פיצוי עונשי בסך של 5,000 ש"ח משום שפעלה בניגוד להוראות החוק בנושא זכות ביטול עיסקת מכר מרחוק.

פיצוי מקסימלי לסטודנט נגד אוניברסיטה
ביהמ''ש חייב את אוניברסיטת תל-אביב בתשלום פיצוי מקסימאלי לסטודנט בגין משלוח הודעות אלקטרוניות נגד רצונו.

חוזה לימודים
חוזה ללימודים במכללה פרטית לא כלל סעיף שצופה אפשרות שהתלמידה תרצה לבטל את השתתפותה בשל רמת הקורס. התובעת נרשמה לקורס לאחר שהובטח לה כי רמת הלימודים גבוהה וצוות המרצים הינו מן השורה הראשונה בעולם בתחום. לאחר  כמה שבועות התובעת ביקשה לבטל את ההרשמה והמכללה סירבה לבטל. בית המשפט קבע כי התנאי שלפיו הסכום ששולם מראש לא יוחזר, הוא תנאי מקפח ודינו להתבטל. ככלל, בהסכם בין הצדדים, בכל הנוגע למוסדות לימוד ונותני שירותים, אין זה ראוי שאדם שאינו מרוצה מן השירות שניתן לו,  שירות שאינו תואם את המצג שהוצג לו, יהיה כבול לנותן השירות בסכומי כסף לא מבוטלים ולתקופה שאיננה קצרה.

לימודים - חוזה אחיד מקפח
בית המשפט קבע כי אי אפשר להתעלם מכך שזהו מוסד אקדמי שאינו נמצא בפיקוח המועצה להשכלה גבוהה. בנוסף, לא ניתן לסבול שלקוחות יהיו קשורים בקשר בל ינותק עם ספק, גם אם "הסחורה" שקיבלו, פגומה, ואינה עומדת במצגים או בהבטחות בית הספר. עוד קבע בית המשפט כי התנאי שהסכום ששולם מראש לא יוחזר, הוא תנאי מקפח, ודינו להתבטל.

ביטול לימודים
בפסק דין זה, שניתן על דרך הפשרה, קבע בית המשפט כי ה"מכללה" הטעתה את התלמיד. ההטעיה: בזמן חתימתו על החוזה היא לא גבתה ממנו דמי הרשמה, וזאת במטרה שיחשוב כי בחתימתו על החוזה אין משום התחייבות כלשהי.

מוצרי חשמל (16 פס"ד)

אי הסכמה לבטל שירות תיקונים
התובעים רכשו מהנתבעת שירותי אחזרה ושירותי תיקונים של מוצרי חשמל שברשותם תמורתם שילמו 108 ש"ח כפול 36 תשלומים חודשיים. לאחר 10 חודשים פנו התובעים וביקשו לבטל את העסקה ונענו בשלילה ומשכך עתרו לביטול העסקה ולפיצוי בגין עגמת נפש. השופטת קיבלה את התביעה במלואה ואף פסקה לתובעים פיצוי לדוגמא בגובה 10,000 ש"ח. תק 51534-07-12 טובי ואח' נ' פל - שירות אחזקה ותיקונים לאחר תקופת האחריות

סירוב לתקן מכשיר חשמלי בתקופת האחריות
מסירת תעודת אחריות שאין מאחוריה גוף המעניק אחריות מהווה הפרה יסודית של ההסכם. בית המשפט ביטל את העסקה וחייב את הנתבעת להשיב לתובע את התמורה ששולמה בסך של 4,390 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל והוצאות משפט בסך 500 ₪. בית המשפט חייב את התובע להחזיר את המקלט לסניף ממנו רכש אותו.  ת"ק 38239-04-12 קמנצב נ' סופר אבי בע"מ ואח'

התנתקות משירות תיקונים
חוזה בעסקה מתמשכת יסתיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול. חברת ג'נרל עלית מהנדסים לא הייתה רשאית לחייב את התובעת בגין התיקונים שביצעה במכשירי החשמל של התובעת עד למועד הביטול בנוסף לתשלומים הקבועים. בית המשפט מחייב את החברה לשלם לתובעת פיצוי של 3,960 ₪ והוצאות בסך של 300 ₪.
תק 8068-10-12 זהבה הררי נ' בית ג'נרל עלית מהנדסים בע"מ

תקלות חוזרות בטלוויזיהבית המשפט קבע כי מכשיר טלוויזיה חדש אמור לעבוד בצורה מושלמת ללא כל פגם או ליקוי, וכי במקרה של תקלות חוזורת ונשנות זמן קצר לאחר הרכישה הרי שהקלקול מהווה פגם ואי התאמה, שלא תוקנה על ידי החלפת המוצר במוצר חדש, המקימה עילה לביטול העסקה לפי חוק המכר התשכ"ח-1968.

תקלות חוזרות במקרר - ביטול, השבה ופיצוי
בית המשפט לתביעות קטנות חייב את ניופאן בהחזרת מחיר המקרר בתוספת פיצוי בשל תקלות חוזרות שאלצו את הצרכן לרכוש מקרר חלופי חדש. ביהמ"ש קבע כי המקרר לא תוקן למרות שנתנו לניופאן מספר הזדמנויות לעשות כן, וריבוי התקלות מעיד על אי התאמה המזכה את הרוכש בביטול העסקה, השבה ופיצויים.

מוצר פגום - רעש מהמקפיא
המקפיא שקנתה התובעת, מרעיש באופן בלתי סביר, עד שלא ניתן להשתמש בו. הטכנאי ניסה לפתור את הבעיה כמה פעמים, אך נכשל. בית המשפט חייב את נותן השירות בתשלום פיצוי בגין הנזק שנגרם, בהתחשב בכך שהתובעת עשתה שימוש במוצר במשך שנה.

תנור פגום
בית המשפט ביטל עסקה לרכישת תנור בעילת של פגם במוצר מאחר ולאחר שהורה על ביצוע ניסוי באפיה, הוכח שהתנור לא אפה את העוגה מבפנים. בית המשפט חייב את הנתבעת לשלם לתובעת 3,000 ₪ - מחיר התנור – בתוספת פיצוי על סך 1,500 ₪ בגין הוצאות משפט .

אחריות המוכר להתקנה רשלנית של טלוויזיה
מתקין הטלויזיה הוזמן דרך המוכר. מדובר במתקין לא-מורשה של היצרן. ההתקנה הייתה לקויה ובשל כך, נעתקה הטלויזיה מהקיר ונפלה. בית המשפט קבע כי בנסיבות אלה, כאשר הנתבעת מסרה לתובעת פרטים של מתקין לא-מורשה של היצרן, שגם הוביל את הטלויזיה לבית התובעת, על הנתבעת לשאת באחריות לנזקים שנגרמו עקב ההתקנה הלקויה. עוד קבע בית המשפט כי אין מקום לחייב את התובעת להסכים לתיקון המכשיר, שנפל ונחבל זמן קצר לאחר רכישתו ותלייתו על ידי המתקין (בוודאי באופן יחסי לאורך חייה של טלויזיה).

מקרר פגום
ביהמ"ש לתביעות קטנות חייב את חברת קריסטל להחזיר לצרכן את מלוא הסכום ששולם עבור מקרר חדש שהתברר כפגום עקב תקלות חוזרות ונשנות בתא ההקפאה.

ת.ק לימור ואח' נ' א.ל.מהתובעים, רכשו מאת הנתבעת מערכת שמע בסך של 580 ₪, שילמו במעמד ההזמנה 180₪ במזומן, והוסכם כי היתרה תשולם במועד האספקה.
בניגוד למובטח המערכת לא סופקה במועד והתובעים ביקשו לבטל את העסקה,התובעים הופנו לשם כך להנהלת החשבונות של החברה והזיכוי נשלח לתובעים בצ'ק לאחר עשרה ימים מיום ביטול העסקה.
ביהמ"ש התייחס לנוסח ההזמנה בה נכתב בין היתר כי:
"הקונה יהיה חייב בתשלום 10% מערך ההזמנה אם יחליט לבטלה"
"תאריך משוער למשלוח בצ'ק, כ- 30 יום מקבלת הבקשה"
ביהמ"ש קבע כי נוסח זה אינו עומד בדרישות החוק, שכן על פי תקנות ביטול עיסקה,דמי הביטול יהיו בגובה 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
עוד קובעות התקנות כי,במקרה של תשלום במזומן, יש להשיב את התמורה במועד ביטול העסקה או במועד הקרוב ביותר ולא יאוחר משבעה ימי עסקים.
הנתבעת השיבה את הצ'ק אך לא ל פי הוראות החוק ולפיכך תפצה את התובעים ב- 200 ₪.

הטעיה על תכונות טלויזיה
ביהמ"ש לתביעות קטנות ביטל עסקה לרכישת טלויזיה לאור חוות דעת המומחה מטעמו , שקבע כי הטתויזיה אינה בעלת תכונות full high definition. ביהמ"ש קבע כי המוכר הטעה את הצרכן בדבר תכונות המכשיר והורה על תשלום 5,098 ₪ , החזרת הטלויזיה ותשלום נוסף של 1,250 ₪ בגין הוצאות מומחה ו-700 ₪ פיצוי בגין הטרחה שנגרמה לו כתוצאה מביצוע העסקה והגשת התביעה.

פיצוי בגין עגמת נפש במקרה של תקלות חוזרות במחשב
בית המשפט לתביעות קטנות חייב את החברה לשלם לצרכן פיצוי  ע"ס 3,000 ₪ בגין עגמת נפש וקבע כי מי שקונה מחשב חדש אמור לקבל מחשב תקין ולא כזה שיהיה צריך לחזור איתו פעם אחרי פעם לתיקון. עוד קבע ביהמ"ש כי כתב האחריות אינו שולל מתן פיצוי על נזקים עקיפים במיוחד כאשר מדובר בתקלה חוזרת

מוצרים פגומים- תקלות חוזרות
בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה קבע כי ליבואנית אחריות לפגם בטלוויזיה לאור העובדה כי בית העסק המפיץ את הטלוויזיה הוא מפיץ מטעמה. כן קבע ביהמ"ש כי מוצר הנזקק לתיקונים כה רבים תוך פרק זמן קצר לאחר הרכישה מעלה חשש לפגם בייצור או למוצר מחודש או משומש, והיה על הנתבעת להחליף אותו בחדש.

תעודת אחריות לאביזרים
בית המשפט קבע כי תקנה 8 לתקנות הגנת הצרכן ( אחריות ושירות לאחר מכירה) קובעת רשימה סגורה של מקרים בהם יצרן רשאי לסייג את אחריותו כלפי הצרכן ולדרוש תמורה בגין תיקון, הובלת או החלפת מוצר. החלטת הנתבעת כי אחריותה כלפי הצרכנים לא תחול על אביזרים נלווים, חורגת מרשימת המקרים המנויה בתקנה, ולכן נעשתה שלא כדין.

מדיניות החזרת טובין - מהי הרעה במצב הטובין?
בית המשפט מפרש את חוק הגנת הצרכן לעניין הצגת מדיניות החזרת טובין וקובע מהי הרעה במצב טובין, שאינה מאפשרת  להחזיר את המוצר. בית המשפט קבע כי החוק מחייב את העוסק  להוכיח כי הטובין לא רק שונה אלה גם הורע במידה מסוימת לעומת מצבו ההתחלתי. לעניין זה, פתיחת האריזה אינה מהווה הרעה במצב הטובין.

שירות התיקונים למוצרי חשמל התגלה כלא יעילהמועצה לצרכנות סייעה לתובעת בניסוח כתב התביעה מאחר והנתבעת סרבה להסדיר את התלונה. בית המשפט חייב את חברת ג'נרל מהנדסים להשיב לתובעת סך של 960 ₪ שנגבה שלא כדין לאחר מתן הודעת ביטול עסקה מתמשכת, ובנוסף 3,000 ₪ בגין פיצוי עונשי ללא הוכחת נזק בשל סירוב לבטל את העסקה.

מזון ושתייה (5 פס"ד)

התעלמות מבקשה לביטול עסקה מתמשכת
חברת "מי עדן" התעלמה ממכתבו של התובע המודיע על סיום ההתקשרות וחויבה לשלם פיצויים לדוגמא בסך של 5,000 ₪, בגין התעלמות מבקשה לסיום ההתקשרות של עסקה מתמשכת. תק (ת"א) 6257-11-12 אוהד אברהם סובול נ' מי עדן בר – שירות מחלקה ראשונה בע"מ

ניתוק המים שלא כדין
בית המשפט חייב את תאגיד המים "מי שבע" לשלם לתובעים פיצוי של 4,000 ₪ בגין ההוצאות שהוצאו ועגמת הנפש שנגרמה להם בעקבות ניתוק מים בשל חוב אשר מקורו בנכס שנמכר 6 שנים קודם לכן. בית המשפט קבע כי תאגיד המים אף לא נתן התרעה מוקדמת ולא פעל בהתאם לנהלים בעניין זה

מזון מקולקל – פיצויים
בית המשפט חייב יצרן מזון לשלם לצרכן פיצוי בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה ממזון מקולקל.

תנובה תפצה את הצרכנים
לפני כשלוש שנים פסק בית המשפט המחוזי על תנובה לשלם פיצוי בסך 55 מיליון שקל לצרכנים על החדרת סיליקון לחלב . בתחילת דצמבר, בעקבות ערעור שהגישה תנובה, הפחית בית המשפט את סכום הפיצוי ל 38.5 מיליון שקל. הפיצויים יוקצו לחלוקת מוצרי חלב לנזקקים, ולקרן מלגות ומחקרים בהשמנה.

כמה מזון יש במשקה שלי?בית המשפט אישר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית נגד "נביעות - טבע הגליל" לפיו יוסר הכיתוב על גבי בקבוקי מים מינראליים בטעמים לפיו הוא "מועשר בויטמינים" שנטען כמטעה. הסדר פשרה זה תואם את המתווה שהציע בית המשפט

מכוני כושר (6 פס"ד)

חוסר תום לב של מכון הכושר שלא גילה לנרשמות כי הוא עומד לערוך שיפוצים במכוןהתובעות רכשו מנוי במכון הכושר למשך חצי שנה בעלות של 1050 ש"ח לכל אחת.
מיד עם תחילת השימוש בשירותי המכון החלו במקום שיפוצים נרחבים שנמשכו כמה שבועות. לפיכך התובעות פנו לנתבעת בבקשה לבטל את המינוי ולקבל את כספן בחזרה, אך הנתבעת סירבה.
ביהמ"ש קבע כי סע' 3 לתקנון הנתבעת, הקובע כי "אין אפשרות לביטול המינוי אלא אם מכון הכושר חדל לתת את שירותיו" מנוגד לתקנת הציבור, משום שהוא מוציא לכאורה כל אפשרות של החזר, גם אם יש הצדקה לכך מסיבה שאינה הפסקת השירות על ידי הנתבעת.
ביהמ"ש קבע גם כי רישומן של התובעות על ידי הנתבעת נעשה בחוסר תום לב, שכן השיפוצים והשינוי בתנאי השימוש במכון החלו מיד עם תחילת תקופת החוזה.
ביהמ"ש הורה לנתבעת להשיב לתובעות את הסכומים ששולמו על ידם בניכוי החלק היחסי של שימושן במכון, כלומר, 1,992 ש"ח.  

ביטול מינוי בשל מגבלה בריאותית וקבלת החזר כספיהתובע רכש מינוי למכון כושר. שבועיים לאחר שהחל בפעילות במכון הוא חש כאבים בברכיו. רופא מומחה מטעמו קבע כי הוא סובל מבעיה כרונית בברכיים ואסר עליו  לעשות פעילות ספורטיבית.
התובע פנה להנהלת המכון בבקשה  לבטל את המינוי ולהחזיר לו את  כספו.
הנהלת המכון סירבה לבטל את העסקה והציעה לתובע אחת מ- 3 אפשרויות: הקפאת המינוי, זיכוי לפעילות אחרת במכון, או העברת המינוי לאדם אחר בכפוף לתשלום של 150 ₪.
ביהמ"ש קבע כי   כאשר נמנע ממנוי להשתמש במתקנים של מכון הכושר באופן סדיר בשל מגבלה רפואית, המאומתת  על ידי חוות דעת רפואית,  זהו מצב שבו סוכל החוזה.
במקרה זה התובע לא יכול לקיים את ההסכם  בשל הפגיעה ברגלו, ההפרה לא הייתה באשמתו ולא הייתה צפויה. ביהמ"ש קבע גם כי החוזה הוא חוזה אחיד, שכן תנאיו נקבעו מראש על ידי צד אחד (מכון הכושר) באופן שאינו מקנה לצד השני (המנוי) כל אפשרות מיקוח, שינוי או התאמת התנאים לרצונו או לצרכיו.
ביהמ"ש הורה לנתבעת להשיב לתובע 2,166 ₪.

הטעיה –האפשרות לבטל את המינוי לא צוינה במסמכי ההרשמההתובעים רכשו מינוי שנתי זוגי אצל הנתבעת. כעבור 5 חודשים, בשל אילוצים תעסוקתיים, פנו אל הנתבעת בכתב בבקשה לבטל את המינוי, והנתבעת סירבה לבקשתם.
התובעים טענו כי המסמכים היחידים שנחתמו על ידם הם טופס הרשמה לבוגרי האוניברסיטה, הצהרה והתחייבות, ובאף אחד מהמסמכים הללו לא צוין כי המינוי אינו ניתן לביטול או להשהיה.
ביהמ"ש קבע כי הנתבעת הטעתה את התובעים בכך שלא טרחה לגלות בטופס ההרשמה  שאי אפשר לבטל את המינוי במהלך השנה ולקבל החזר בגין התקופה שלא נוצלה.
עוד קבע בית המשפט כי זכות הביטול במהלך תקופת המינוי מהווה תנאי מהותי ביותר, אשר יכולה להיות לו השפעה מכרעת על החלטת הצרכן אם לחתום על החוזה אם לאו. מן הראוי היה לכלול את  הסעיף הקובע "היעדר זכות ביטול" בטופס ההרשמה ולא "להסתתר" מאחורי חוברת נהלים או פרסום באינטרנט, אשר ייתכן שהתובעים לא ראו קודם לחתימה על טופס ההרשמה.
ביהמ"ש הורה לנתבעת להשיב לתובעים את החלק היחסי מהסכום ששולם על ידם,  3,455 ₪, ודחה את דרישת התובעים לפיצוי בשל עוגמת נפש והפסד השתכרות.

החוזה לא נכנס לתוקף משום שהמנויה טרם המציאה אישור רפואי למכון הכושרהתובעת רכשה מהנתבעת מינוי לחדר כושר למשך שנתיים. למחרת החלה התובעת להתאמן במכון, אך חשה סחרחורת קשה, וכבר באותו יום ביקשה מהנתבעת לבטל את העסקה בשל כך.
שלושה ימים לאחר מכן פנתה התובעת לרופאה שלה, וזו המליצה לה להפסיק את פעילותה במכון בשל הסחרחורות.
התובעת פנתה לנתבעת בכתב פעם נוספת בבקשה לבטל את המינוי, אך הנתבעת לא הגיבה.
במקרה זה החוזה כלל סעיף בנוסח: "המינוי אינו ניתן לביטול ואין החזר כספי על תקופת מינוי שלא נוצלה".
בית המשפט קיבל את טענת התובעת ולפיה הנתבעת לא קיימה את סעיף 4(א) לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) התשנ"ד 1994, הקובע : "מכון כושר יקבל מתאמן קבוע רק לאחר שהמציא לו תעודה רפואית המאשרת את כשירותו מבחינה רפואית להתאמן במכון כושר ואשר ניתנה במהלך 90 הימים שקדמו למועד בקשתו של המתאמן להתקבל כמתאמן קבוע במכון הכושר".
עוד קבע בית המשפט כי ההסכם בין הצדדים לא נכנס לתוקף, משום שהנתבעת לא הייתה רשאית לקבל את התובעת כמתאמנת קבועה כל עוד היא לא המציאה תעודה המאשרת את כשירותה הרפואית.
ביהמ"ש הורה לנתבעת להפסיק לגבות תשלומים מהתובעת, ולהשיב לה את מלוא הסכום שנגבה ממנה.

חוזה אחיד - מכון כושר
לאחר שנפגע ברגלו באופן כרוני, ביקש מנוי במכון כושר לבטל את העסקה. בית המשפט קבע כי התובע אינו יכול לקיים את ההסכם נוכח הפגיעה הכרונית ברגלו, וכי החלופות שהוצעו לו אינן הולמות. 

מועדון כושר - מתי ניתן לבטל את המנוי?
בית המשפט נתן פרשנות לחוזה לרכישת מנוי למרכז ספורט וקבע כי חברה אשר אינה מאפשרת ביטול מנוי במהלך תקופת תוקפו צריכה לציין זאת מפורשות בחוזה. באם לא צוין מפורשות כי אין לצרכן זכות לבטל את החוזה במהלך תקופת המנוי, אפשר לבטלו בכל עת ולדרוש החזר כספי יחסית ליתרת התקופה.

נדל"ן (3 פס"ד)

חובת הסכם בכתב בתיווך מקרקעין
בית המשפט דחה תביעה של משרד תיווך נגד צרכן בשל הפרת חובתו על פי החוק להחתים את הצרכן על הסכם תיווך. בית המשפט קבע כי בהעדר הסכמה מפורשת של הצרכן לשלם לו  דמי תיווך, התובע לא יכול לבוא בדרישה כלשהי כלפיו.

פיצוי על איחור במסירת החזקה בדירה שנרכשה מקבלן
ביהמ"ש פסק, כי בנסיבות המקרה תשתית החשמל אינה דרושה לשם ביצוע הבניה עצמה, וממילא לא עיכבה אותה, שכן תשתית החשמל הושלמה 5 חודשים לפני מועד המסירה שנקבע בחוזה. לפיכך, התובעים זכאים לפיצוי שעליו הסכימו הצדדים בחוזה ביניהם.

דמי תיווך במקרקעין
כשנה אחרי שהקונים ראו בית באמצעות מתווך, הם קנו אותו ישירות מבעליו. הם טענו כי המתווך לא היה "הגורם היעיל" בקשירת העסקה, ולכן אינם חייבים לשלם לו דמי תיווך. בית המשפט חייב את הקונים בתשלום דמי תיווך.

עישון (2 פס"ד)

הגבלת עישון במקומות ציבוריים
בית משפט העליון קבע כי יש לאפשר לצרכן שנפגע לתבוע פיצוי מבעל מסעדה בשל אי קיום הוראות החוק על הגבלת עישון במקומות ציבוריים.
ביהמ"ש קבע כי הכבדות של מערכת האכיפה בישראל של חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים מצדיקה פתיחת פתח ל"אכיפה אזרחית". לכן צריך לקחת בחשבון את השיקול הרתעתי בקביעת הפיצוי בתביעה מסוג זה.

תביעה נגד מסעדת אדום בר בע"מ - הגבלת עישון
על המסעדה להבטיח לאדם המבקש לשבת במקום ללא עישון, את התנאים לכך. כך קבע בית המשפט, והוסיף שהנתבעת לא נקטה אמצעים ממשיים למניעת מפגע העישון. המסעדה חויבה בתשלום פיצוי של 1,500 ₪ לכל סועד/ת.

ריהוט (5 פס"ד)


אי התאמה בין המוצר שנקנה למוצר שסופק
הנתבעת לא קיימה את חיוביה משסיפקה לתובעת חדר שינה בצבע שונה מזה שהוצג בחנות ושבחרה התובעת. בית המשפט ביטל את העסקה, הורה לנתבעת לפנות את חדר השינה מביתה של התובעת, חייב אותה להשיב לתובעת את התמורה ששולמה בסך 7,400 ₪ ו – 1,500 ₪ בגין עוגמת נפש והוצאות משפט. ת"ק 24121-01-13 חייפץ נ' נייט סליפ סנטר (2000) פלוס בע"מ

 

הטעיה לגבי מחיר המוצר
בית המשפט קבע כי במקרה שרכישת ארון מחייבת הובלה והרכבה מטעם החברה, כאשר התשלום קבוע מראש, הרי שפיצול המחיר הוא מלאכותי. "הום סנטר" הורשעה, בין היתר, בגין הפרת חובה להציג את המחיר הכולל.


אי הצגת המחיר הכולל על ידי הום סנטר
בית המשפט הרשיע את רשת הום סנטר בגין אי הצגת מחיר כולל, כשהרשת פרסמה בנפרד את מחיר הארונות ואת מחיר ההובלה וההרכבה, כשלא ניתן היה לרכוש את הארונות ללא הובלה והרכבה.


ת.ק. חי נ' רהיטי הפירמההתובעת הזמינה אצל הנתבעת מזנון ושולחן, היא ביקשה שמידות המזנון יהיו גדולות מהמוצג בחנות ושבשולחן יותקנו רגליים שונות מאלו שבתצוגה, במעמד ההזמנה סוכם בין הצדדים כי  לא ייעשה דבר עד שהתובעת תאשר את המידות סופית.
באותו יום ממש התקשרה למשרדי הנתבעת וביקשה ש"לא יעשה כלום עם ההזמנה", למחרת התקשרה טלפונית ושבה על בקשתה, ומאוחר יותר הגיעה לחנות בלווית בני משפחה במטרה לבטל את ההזמנה, אך הנתבעת סירבה.
בית המשפט קבע כי התקנות אינן חלות על ריהוט שהוזמן במידות מיוחדות או לפי דרישות מיוחדות, אולם, במקרה זה הנתבעת בחרה, לבצע הזמנה מן היצרן באופן מיידי בטענה שניתן להתחיל בייצור חלקים מן הריהוט אשר אינם מושפעים מן המידות המוזמנות, לפיכך ביהמ"ש קבע כי בנסיבות העניין יש להתייחס להזמנה כאל הזמנה רגילה, וככזו היא ניתנת לביטול על פי התקנות.


בית המשפט לתביעות קטנות פסק  לטובת צרכן בעקבות כתב תביעה שנוסח בידי המועצה הישראלית לצרכנות. צרכן רכש ב "דיבאני סנטר"  מערכת סלון (2+3) כדוגמת ריהוט שהוצג בתצוגה, ושילם מקדמה בסך 5,000 ₪. המוכר הבטיח חזור והבטח כי הריהוט מיוצר באיטליה. למותר לציין שארץ הייצור היוותה שיקול מרכזי בהחלטת התובע לרכוש את הסלון.  לקונה הובטחה השתתפות בהגרלה שהזוכה בה יקבל נסיעה לטוסקנה אשר באיטליה.
כשהגיע הצרכן לחנות וביקש לברר באם הרהיטים הגיעו שמע כי הרהיטים מיוצרים בסין, ולפיכך ביקש לבטל ההזמנה ולהשיב לו את כספו, אולם בקשתו נדחתה בגסות. 
גם פניית המועצה לצרכנות להשיב לצרכן את המקדמה  עפ"י תקנות הגנת הצרכן (בטול עסקה) , לא נענתה. בשל חוסר נכונות החנות לבטל עסקה, חוסר הנכונות להשבת המקדמה ששולמה, ולאור העובדה שלתובע  נגרמה ונגרמת עגמת נפש רבה-  סייעה המועצה לצרכנות בכתיבת כתב התביעה לבית המשפט לתביעות קטנות.  

רכב (3 פס"ד)

רכב יד שנייה - רכישה מאדם פרטי
בית המשפט קבע כי הנתבע הטעה רוכש רכב יד שנייה בנוגע לבעלויות קודמות על הרכב, לו  הזכות לקבל פיצוי הסתמכות בגין מצג השווא על מנת להחזיר את מצבו לקדמותו, ופיצוי נוסף עקב הפרת חובת תום הלב בכל שלבי העסקה ע"י הנתבע .
ביהמ"ש חייב את הנתבע לשלם לתובע פיצויים בסך כולל של 18,000₪ ובצירוף הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪.

שמאי רכב - חובת תום לב
בית המשפט קבע כי שמאי חוץ מחויב לאובייקטיביות בהתאם להוראות המפקח על הביטוח. כאשר הוא מתמנה למתן שומה לרכב, הוא חב חובת נאמנות ותם לב הן כלפי חברת הביטוח והן כלפי המבוטח.
בית המשפט קבע עוד, כי במקרה זה מדובר בהפרה ברורה וחמורה, של הוראות המפקח על הביטוח, אשר אוסרות על כל השפעה מצד חברת הביטוח על שמאי החוץ, וכי התנהלות השמאי בפרשה היא פגומה מהיסוד והוא הדין לגבי חברת הביטוח, אשר לפי עדותו של השמאי, השפיעה עליו והנחתה אותו כיצד לנהוג, במקום לספק לו מידע.


רכב משומש
הטעיה – בימ"ש המחוזי פסק: על מוכר הרכב לגלות לצרכן פרטים שהיו ידועים לו בעת המכירה. המוכר חייב לגלות לקונה כי הרכב מתצוגה, ומשלא עשה כך, על המוכר לשלם לו פיצוי.

רשויות (3 פס"ד)

פיצוי בגין דוחות חניה שלא כדין
בית המשפט לתביעות קטנות קבע כי ניתן לתבוע את הרשות המקומית בגין קנסות חנייה שנתנו שלא כדין.

פיצוי בגין עיקול תוך רשלנות העיריה
בית המשפט חייב עירייה לשלם לצרכן 3,500 ₪ בגין עגמת נפש ותשלומים נוספים, בעקבות עיקול שלא כדין לגבית דוחות חנייה

העלאת ארנונה ללא אישור
בית המשפט נתן את אישורו לתובענה ייצוגית נגד עיריית רעננה שהעלתה את הארנונה ללא אישור.

רשתות שיווק (2 פס"ד)

פיצוי עונשי בגין הפרש בין המחיר שהוצג למחיר בקופה
בית המשפט חייב רשת שיווק גדולה לשלם לצרכן פיצוי עונשי בסך 2,000 ₪ בשל סירובה לחייב את הצרכן על פי המחיר שהוצג בחנות וחייבה אותו במחיר גבוה יותר.

פסק דין נגד שופרסל
בית המשפט קנס את שופרסל בסכום של 450,000 ₪, בגין עבירות של הטעיה, אי הצגת מחירים, אי הצגת מחיר כולל, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים והצגת מחיר של סוג מצרכים מסוימים, ואי ציון התקופה בה היה המחיר הקודם בתוקף במסגרת מכירה מיוחדת.

תחבורה ציבורית (3 פס"ד)

אחריות אגד בגין איחורים חוזרים ונשנים
בית המשפט לתעבורה הטיל קנסות על אגד בגין איחורים חוזרים ונשנים. ביהמ"ש קבע כי עקרונית, תחבורה ציבורית יעילה היא אינטרס ציבורי חשוב (גם לדעת הנאשמת) ויש להגן עליו.  זמנו של הציבור איננו הפקר ואין שום היתר לשום מסיע לזלזל בזמנם של הנוסעים ואפילו בדקה מזמנם.]  עוד קבע ביהמ"ש כי אין מנוס מתגובה תקיפה וחד משמעית שתתבטא בקנס הולם וכן פיצויים למתלוננים.  זאת משום שהרתעה כזו (בין שאר אמצעים) הכרחית כדי להגן על הנוסעים.  וככל שמדובר בהתנהגות נפוצה יותר, הרי כך צריכה להיות הענישה

האוטובוס איחר כמה פעמים- החברה תפצה
א' הגישה תביעה נגד חברת אוטובוסים בגין איחורים חוזרים של קו האוטובוס בו היא נוסעת. השופטת בבית-משפט לתביעות קטנות בת"א פסקה פיצוי בסך 1500 ש"ח בגין בזבוז זמן, טירדה וטרחה שנגרמו לנוסעת. בית המשפט דחה את הטענה של חברת האוטובוס כי הנוסעת הייתה צריכה לחפש לה חלופות לנסיעה כשראתה כי האוטובוס מאחר.
ביהמ"ש קבע כי אם סיבת האיחור נובעת משיבוש בשל תיקוני דרך מתמשכים בסביבת מסלול הקו, הרי שעל החברה להערך בהתאם (להוסיף אוטובוסים או להודיע על שינוי בלוח הזמנים).

נהג האוטובוס קילל והחברה תפצה נוסע
נהג בחברת אגד לא עצר בתחנה וקילל את הנוסע. בית המשפט פסק כי אגד תשלם 1500 ₪ פיצוי לתובע בגין עגמת נפש.

תיירות (27 פס"ד)


עיכוב בטיסה – אחריות
עיכוב סביר של טיסה בטיסות שכר – מותר. אבל אם העיכוב נמשך זמן רב, בית המשפט מחייב את מארגני הטיסה ואת חברת התעופה לארגן לנוסעים סידורי המתנה הולמים, כגון: לינה ומזון, וקובע כי אם לא יארגנו סידורים אלה, עליהם לשלם פיצוי.

 

חובת גילוי נאות - איסור הטעיה
בימ"ש לתביעות קטנות קבע כי מיקומו של חדר על ספינת טיולים חייב להיות מוצהר באופן מפורש בפני הרוכשים טרם הרכישה, במיוחד במכירה מרחוק.
ביהמ"ש קבע כי במקרה זה, הנתבעת הפרה את חובתה לבצע גילוי נאות של נתוני העסקה. יחד עם זאת, היה על התובעים לוודא כי חדרם אמנם אטום לרעש כפי שסברו וזאת טרם הרכישה, ולכל הפחות, ערב ההפלגה. ביהמ"ש חייב את הנתבעת בתשלום פיצויים בהתאם.

תיירות: חוזים אחידים - אחריות סוכן נסיעות
סוכן הנסיעות אינו יכול לפטור את עצמו מכל אחריות למעשיו, גם אם הוא מעגן אותם בכתובים. זהו מסמך אחיד שאינו חוקי, ולפיכך הוא בטל מעיקרו.
כך פסק בית המשפט לתביעות קטנות בפתח-תקווה, והוסיף שהתנאים, שניסח סוכן הנסיעות, הם "חוזה אחיד" כהגדרת החוק, וכי יש בו תנאים בלתי מתקבלים על הדעת. 

פרסומת מטעה
בית משפט המחוזי מתייחס לסוגייה של פרסום מטעה על ידי סוכן נסיעות באתר האינטרנט שלו. הוא קבע כי ככלל, העוקץ שבפרסום מסוג  זה  נועד למשוך את לב הציבור לרכוש מוצר אחר, ואין באמירות מאוחרות, למשל כאלה המופיעות על אריזות המוצר או הסברים הניתנים על ידי המוכר, כדי להפיג את רישומה המטעה של הפרסומת.


הזמנה להרצאה כשהמטרה האמיתית היא לשווק מוצרים
צרכנית תבעה לבטל עסקה ולקבל את כספה מחברה, שמכרה לה מוצר במהלך פרזנטציה. בית המשפט קיבל את התביעה ופסק:
*חובת תום הלב חלה על הצדדים גם בשלב המשא והמתן. 
*העסק הטעה את התובעת במטרה לחמוק מקבלת המוצר בחזרה.
*מרבית הנוכחים במפגש היו אנשים מבוגרים, דוברי רוסית.

מכירת יחידות נופש
בית המשפט קבע כי יש לחייב את מנכ"ל החברה ואת בעליה, באופן אישי, בהשבת התמורה לתובעים ובפיצויים, והוסיף שהבעלים הקים את החברה כדי למכור יחידות נופש לצרכנים בארץ, בשיטות שיווק שהוא התווה לעובדיו ביודעין.

יחידות נופש – זכות ביטול בלתי מוגבלת בזמן בעדר טופס גילוי
בית המשפט קבע כי בעסקה בעניין יחידת נופש, חוק הגנת הצרכן מחייב את המוכרים למסור לקונה טופס גילוי מסודר עד למועד חתימת החוזה. כן קבע בית המשפט כי כל עוד לא יעשה זאת המוכר לא תחול ספירה של 14 יום בהם ניתן לבטל את החוזה אף ללא צורך בעילת ביטול, ומשלא עמדה הנתבעת בדרישות החוק זכאים התובעים לבטל את ההסכם ודחה את טענת התיישנות התביעה.

יחידות נופש - הרמת מסך
בית משפט השלום קבע כי חברת שחף לבן ניהלה את העסקים שלה בתרמית, והטיל אחריות אישית על בעלי החברה יעקב קאשי שחויב לשלם לצרכן סך של 43,372 ₪ ( מלוא סכום העסקה) ו-7,200 ₪ בתוספת מע"מ בגין הוצאות משפט. התובע צירף את חוות הדעת של המועצה לצרכנות לכתב התביעה שלו, ובית המשפט קבע כי חוות הדעת מפרטת בצורה מעמיקה את התנהלות החברות השונות שהוקמו על ידי בעל החברה.

עיכוב בקבלת מזוודות
פסה"ד עוסק בקביעת פיצוי בגין איחור בקבלת מזוודות בטיסה לטורונטו. ביהמ"ש מחשב את גובה הפיצוי המקסימלי לפי אמנת ורשה ולאחר מכן גוזר ממנו את סך הפיצוי הראוי בנסיבות העניין.

המלון היה רחוק מהעיר
בית המשפט פסק כי חברת ארקיע אינטרנשיונל תפצה צרכנים, כי לא גילתה להם כי בשל המרחק הרב מן המלון אל העיר יהיה הנופש במקום מבודד. אם כך, הצרכנים קיבלו מלון מסוג שונה מזה שהוזמן.

פיצוי על אובדן המזוודות
בית המשפט קבע את הפיצוי, שחברת התעופה חייבת ללקוח שלה בגין אובדן מזוודה. החישוב נעשה על-פי החישוב שנקבע באמנת ורשה, ונקבע פיצוי נוסף בגין עגמת נפש.

שינוי בית מלון – מלון חילופי בהרצה
בית המשפט חייב את השטיח המעופף לשלם לכל תובע 5,000 ₪ בגין עגמת נפש. הוא קבע כי הנתבעת לא טרחה לבדוק אם המלון החלופי כבר מוכן לאכלוס הנופשים כאשר נתנה לתובעים מלון השונה מזה הנקוב בהזמנה והשונה מהחלופות הנזכרות בתקנון המבצע, בניגוד להתחייבויותיה החוזיות . בנוסף, הנתבעת לא עשתה דבר כדי להקטין את הנזק שנגרם לתובעים.

אחריות סוכן הנסיעות במקרה של תפוסת יתר
בית המשפט קבע כי חובה על מי שמוכר חבילות נופש להביא לידיעת הרוכש, כי במקרה של תפוסת יתר במלון הוא עלול להיות מועבר למלון חילופי, ועליו גם להבטיח שבמקרה כזה המלון החילופי לא ייפול ברמתו מרמת המלון המוזמן.

תפקיד סוכנות נסיעות – אחריות לשינוי המלון
בית המשפט קבע כי תפקידה של סוכנות נסיעות אינו שונה מזה של מתווך וחלה עליה חובה לנהוג בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, ולמסור ללקוחותיה כל מידע שיש בידה בעניין מהותי הנוגע לעסקה. עליה לשווק את חבילת הנופש על-פי פרסומיה של מספקת החבילה, והאחריות בגין טיב השירות שמסופק למזמין השירות חלה על סוכנות הנסיעות.
זכותם של התובעים לבחור את המלון בו הם רוצים לשהות, ומשהנתבעת הפרה את ההסכם עמם כאשר ביצעה שינוי במלון ואף נהגה בחוסר תם לב בקיום החוזה, היא חויבה לשלם פיצוי בגין עגמת הנפש שנגרם להם.

שינוי מועד טיסה – על מי האחריות?
בית המשפט קבע כי על מארגנת הנופש להוכיח את הסיבות שהביאו לדחיית הטיסה. בנוסף, גם שמדובר בטיסת שכר, כמארגנת הטיסה, היא לא יכולה לפעול בשרירות, ולדחות את מועדי הטיסות או לשנותם ללא הסבר מניח את הדעת, ודאי לא לתקופה כה ארוכה – של 24 שעות.

תקופת התיישנות של תביעת פיצויים נגד חברת תעופה
בית המשפט דחה תביעת פיצויים נגד חברת תעופה בגין התיישנות. אמנת ורשה קובעת תקופת התיישנות על תביעות נגד חברות תעופה בגין איחור, ביטול או נזק שנגרם לכבודה, של שנתיים ימים מיום הנחיתה.

על סוכנות נסיעות ליידע את הצרכן על אופן אישור טיסה
במקרה של רשלנות סוכנות נסיעות שלא מסרה מידע לנוסע על הצורך והאופן בו יש לאשר את טיסתו חזרה, קבע בית המשפט כי על סוכנות הנסיעות לפצות אותו, בנוסף לסכום שהוחזר לו בשל הוצאותיו המוכחות, גם על חלק מסכום הקנס לחברת התעופה ששולם על ידו.

תנאים מקפחים בחוזה אחיד
בית הדין לחוזים אחידים ביטל שורה של תנאים מקפחים בחוזה האחיד בו עושה שימוש סוכנות הנסיעות "דיזנהויז", והורה על תיקון סעיפים אלה

רישום יתר בטיסות
בית המשפט חייב את חברת אל על לפצות נוסע שלא הועלה לטיסה עקב רישום יתר, בסכום השווה לסכום התביעה המקסימאלי בתביעות קטנות.

זמן מינימלי בין טיסות- אחריות מוביל וסוכן
בפסק דין זה בית משפט השלום בתל-אביב קבע כי חברת התעופה וסוכן הנסיעות אחראים יחד כלפי הנוסע בכל הנוגע לידוע על הזמן המינימלי בין שתי טיסות עד ליעד .

סוכנות נסיעות תשלם פיצוי בגין ביצוע כושל של הזמנת מלון.
ביהמ"ש לתביעות קטנות חייב סוכנות נסיעות בתשלום פיצויים בסך 1,000 ₪ והחזר הוצאות טלפון בשל ביצוע כושל של הזמנה למלון בחו"ל

פגסוס- היטל דלק
בית המשפט הטיל קנס של 150,000 ₪ על חברת פגסוס תיירות ונסיעות בע"מ בגין הטעיה וניצול מצוקת לקוחותיה. ביהמ"ש קבע כי החברה דרשה תשלום תוספת מחיר בשל התייקרות הדלק ברגע האחרון לפני הטיסה, למרות שחברות התעופה הודיעו לנאשמת על ייקור הדלק מבעוד מועד, ובכך אילצה את הצרכנים לבחור באחת משתי אפשרויות: לשלם את תוספת הנדרשת או לחילופין להודיע על ביטול העסקה שגרר חיוב בתשלום קנס גבוה. בית המשפט הורה על החזר היטל הדלק לצרכנים שרשימתם צורפה לכתב האישום, בתוספת 50$ פיצוי.

אחריות סוכן הנסיעות ומארגן בגין שינוי מלון
בית המשפט חייב את מארגן הטיול וסוכנות הנסיעות לפצות את הצרכן בגין שינוי מלון , וקבע מה אחריותה של כל אחת מהנתבעות.

ביטול טיסה על ידי חברת התעופה
במקרה זה ביהמ"ש קבע כי חברת התעופה לא עשתה הכל כדי למנוע את הנזק, והפרה את החוזה. הוא חייב את החברה בתשלום פיצוי לנוסע על סך 2,500 ₪.

פיצוי לנוסע עקב ביטול טיסה
פיצוי לנוסע בגין ביטול טיסה עקב "הענן הוולקני".
ביהמ"ש קובע כי גביית דמי ביטול של 100% הינה עשיית עושר ולא במשפט, וראוי כי בנסיבות העניין החברה תחזיר 90% מסכום העסקה לנוסע.

הטעייה ברכישת הפלגה
בית המשפט חייב את החברה לשלם פיצוי בגובה מחיר ההפלגה בשל ההטעיה בה הוטעה. הצרכן שלא ידע כי ההפלגה הייתה מיועדת לציבור הומואים.

אחריות מארגני טיסה בגין שינוי מועד טיסההתובעים רכשו חבילת נופש מאת הנתבעת, הטיסה הלוך התנהלה כשורה ואולם בבואם לשדה התעופה כדי לשוב בטיסה ארצה, נודע לתובעים לראשונה, כי הם אינם רשומים לטיסת ארקיע המיועדת לשעה 21:15, איש לא עדכן אותם לאיזו טיסה הם עתידים לעלות במקום הטיסה הנקובה בכרטיסי הטיסה שלהם.
רק לאחר שפנו ביוזמתם לנתבעת ולאחר המתנה של מספר שעות, קיבלו לבסוף את פרטי הטיסה החלופית והתובעים שבו ארצה בטיסה שהמריאה בשעה- 4:30 לפנות בוקר.
בית המשפט קבע כי התובעים ידעו שהטיסה היא טיסת שכר וחזר על ההלכה לפיה "נוסעים הבוחרים לרכוש כרטיס מוזל לטיסת שכר, נוטלים על עצמם את הסיכון כי עלולים לחול שיבושים במועדי הטיסות".
ואולם, ביהמ"ש קבע כי במקרה זה השינוי בטיסה לא נבע מהיות הטיסה טיסת שכר, כי אם מאילוצים של הנתבעת הנוגעים לאופן חלוקת הנוסעים לטיסות שהיו קיימות באמתחתה, זאת לאור העובדה שהטיסה המקורית, יצאה במועדה ללא עיכוב ורק התובעים הועברו לטיסה אחרת, לעניין זה ביהמ"ש קבע כי העברת נוסע מטיסה אחת לאחרת ללא הסכמתו מהווה הפרה של ההתחייבות חוזית כלפיו.
זאת ועוד ביהמ"ש קבע כי הנתבעת התרשלה במתן ההודעה במועד לצרכנים, מקום שהיה עליה לפעול להקטנת נזקיהם במתן סידור לינה ומזון עד למועד הטיסה בפועל. 

תקשורת - אינטרנט (9 פס"ד)

סירוב להחזיר חיוב לאחר התנתקות
התובע היה מנוי של החברה ולקראת תום שנת ההתקשרות שלח הודעה בכתב בפקס על רצונו להתנתק. כשבקשתו לא נענתה פנה אל החברה טלפונית וחזר על בקשתו. גם זה לא עזר והמשיבה המשיכה לחייב את התובע עבור שירותי האינטרנט. רק לאחר חודשיים וחצי בקשתו נענתה, אך החברה סירבה להחזיר לו את התשלומים בהם חוייב מיום בקשתו לביטול העסקה. השופטת קיבלה לחלוטין את התביעה ופסקה פיצוי בסך 5,000 ש"ח ובהוצאות משפט בגובה 2,000 ש"ח. רת"ק 38319-10-12 קפלן

תעריף חריגה שאינו מפורט באופן ברור בהסכם
במסגרת הסכם התקשרות עם חברת "פלאפון" נרכשה גם חבילת גלישה סלולרית וכמו כן נקבע תעריף לחריגה מנפח החבילה באופן לא ברור. לתדהמתו של התובע, התברר לו בדיעבד כי תעריף החריגה מנפח הגלישה כרוך בתשלום גבוה מאוד ואינו סביר אשר לא הוסבר לו בעת ביצוע העסקה. נתבע החזר החיובים לפי תעריף החריגה וכן פיצוי בגין עוגמת נפש בסך 5,000 ₪.  נקבע כי היה על "פלאפון" לתת מידע בצורה מובנת גם למי שאינו בקיא במינוחים הרלוונטיים. התביעה התקבלה בחלקה ובית המשפט חייב את פלאפון להחזיר לתובע חיובים בגין החריגה למשך חודשיים בתוספת פיצוי בסך 1,500 ₪ בגין עוגמת נפש והוצאות משפט.
תק 10076-06-12 פרידמן נ' פלאפון תקשורת בע"מ

חיוב בגין שירותי גלישה במשך שנים למרות שלא נעשה שימוש בשירות
חלה חובה על החברה לספק ללקוח מידע אודות השירות וההתקשרות. חברת בזק שלחה דיווחים לכתובת דואר אלקטרוני מוטעית ומחויבת לשלם לתובעת פיצוי בסך של 6,900 ₪ והוצאות בסך של 400 ₪.
תק (קריות) 14017-07-12 רבקה זינגר נ' בזק בינלאומי בע"מ
 

הטעיה במחיר הגלישה
בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי על פלאפון חלה החובה, הן מכוח דיני הגנת הצרכן והן מכוח חובת תום הלב של דיני החוזים, לגלות לצרכן את כל הנתונים הרלוונטיים לעסקה, על בסיסם הוא יוכל לכלכל את צעדיו. ביהמ"ש קבע כי במקרה זה פלאפון לא גילתה לתובע פרטים אלה, והתנהלותה לא הייתה ראויה: היא לא צירפה מחירון להסכם – כנדרש ברשיון, אותיות ההסכם היו קטנות מאלה הקבועות בדין, והיא לא הייתה רשאית לחייב את חשבון התובע בסכום חריג שכזה.
 

חיוב בתשלום למרות שלא ניתן שירות חברת 012 שלחה לתובע דרישות תשלום למרות שלא הותקנה בביתו תשתית ולא ניתן לו שירות כלל. נקבע כי העסקה בין בעלי הדין לא הושלמה, אין בסיס לחייב את התובע ובית המשפט מחייב את 012 לשלם לתובע פיצוי עונשי מקסימלי בסך של 10,000 ₪ ועוד 750 ₪ הוצאות.
תק (נת') 31191-09-12 שמעון אמיר נ' 012 סמייל תקשורת בע"מ 
 

האם ניתן להסתמך על דוח תיעוד שיחה עם חברת האינטרנט להוכחת ההתקשרות?
בית המשפט קבע כי החברה לא הוכיחה כי מתקיימים התנאים לכך שדו"ח השיחות  מהווה ראיה קבילה בבית המשפט להוכחת עצם ההתקשרות בין הצדדים. כן קבע ביהמ"ש כי גם אם הדו"ח היה מהווה ראייה קבילה, עדותה של הצרכנית שהתכחשה לעסקה היא עדיפה.


שירותי אינטרנט: בקשת התנתקות משירות
צרכן תבע פיצוי מחברת שירותי אינטרנט בגין סירובה לנתק אותו. בית המשפט קיבל את התביעה וקבע:
לא ייתכן שספק שירות (טלפוניה או אינטרנט) יערים מכשולים בדרכו של לקוח שרוצה להינתק ממנו (מתוך רשלנות או בכוונה). ומי שיעשה כן – יישא בתוצאות ובהוצאות.

שירותי אינטרנט: יריבות – קיום חוזה
החברה בזק בינלאומי טענה כי הנתבע חייב לה 4,289 ש"ח עבור הספקת שירותי אינטרנט. בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי:
*תנאי ראשון והכרחי בתביעה של בית עסק נגד אדם היא להוכיח שאכן אותו אדם התחייב בעסקה.
*על התובעת היה להפנות תביעה זאת אל החברה אשר הזמינה את השירות הנדון, ולא לנסות להיפרע מן הנתבע.

החברה חייבת להוכיח כי הצרכן ביקש לחדש עסקה לתקופה קצובה
בית המשפט קבע כי על העסק להוכיח כי הצרכן הסכים לחידוש החוזה לשירותי אינטרנט . בהעדר הוכחה לכך, התקבלה התביעה הצרכן להשבת דמי מנוי.

תקשורת - טלויזיה (13 פס"ד)

 
הוט פיצוי בגין גביית החזר הטבה שלא כדיןבית המשפט חייב את חברת הוט להחזיר לצרכן את שווי ההטבה שהוא נדרש לשלם בעקבות ביטול החוזה, משום שהוט לא מסרה לו מסמך בכתב המעיד על תנאי המבצע לפיהם במקרה של סיום ההתקשרות לפני תום התקופה הוא יחוייב במחיר המתנה שנתנה לו.

חובה למסור לצרכנים מידע – בעת צירופם למבצע
בית המשפט קבע: כאשר חברות המספקות שירות מבקשות לצרף מנויים, זכותם של הלקוחות לקבל את מלוא המידע על ההתקשרות בין הצדדים, וחובתן של החברות למסור אותו. כן קבע בית המשפט כי בתום תקופת המבצע על חברות המספקות שירות להודיע ללקוחות על השינוי הצפוי בחיובים בגין השירות.

פיצוי 2,000 שח נגד הוט- אי פינוי ממירים ועוגמת נפש
בית המשפט חייב חברת הוט לשלם לצרכן פיצוי בסך 2,000 ₪ בגין עגמת נפש שנגרמה לו בשל התנהלותה. שכן הצרכן לא חייב כסף, עומד מול עו''ד או ספק שירות שממשיך ושולח התראות והודעות כי יפעלו נגדו בהוצאה לפועל.

מעבר מכבלים ללוין
התובע הוכיח כי הנתבעת – חברת "יס" - שכנעה אותו  לעבור אליה ולסיים את התקשרותו עם חברת "הוט" לאחר שהיא התחייבה להסדיר את ניתוקו מ"הוט" . בית המשפט קבע כי בנסיבות אלו, היה על הנתבעת לפעול באופן שהמעבר מ"הוט" אליה יהיה חלק ובלתי מורגש מבחינת התובע.
ביהמ"ש חייב את "יס לשלם לתובע סך של 5,000 ₪ פיצוי בגין עגמת נפש, בשל מחדליה והפרת הבטחתה להסדיר את המעבר.

 
פיצוי עונש מקסימלי נגד חברת יס בית המשפט לתביעות קטנות חייב את חברת yes לשלם לתובע פיצוי ללא הוכחת נזק בסך 10,000 ₪, הסכום המקסימלי שניתן לתבוע על פי חוק הגנת הצרכן, בגין סירוב ניתוק במשך שנה והמשך חיובו אף לאחר הגשת התביעה. בנוסף, ביהמ"ש חייב את חברת yes להשיב לצרכן את דמי המנוי בסך 5,625 ₪  בגין השירות ממנו ביקש להתנתק, 1,000 ₪ בגין בזבוז זמן המתנה לנציגי החברה לתיקון תקלות בתוספת 500 ₪ בגין עגמת נפש.

 מחשב בצירוף כרטיס טלוויזיה וחיבור לממיר הטלוויזיה בלווין - הכל יחדיו - מהווים "מקלט טלוויזיה" שהחזקתו מחייבת באגרה.

 בית המשפט קבע כי מאז שסגרה רשות השידור את השידור האנלוגי (אפריל 2011), לא די במקלט טלוויזיה כשלעצמו לצורך חיוב באגרה - כיוון שעל-מנת לקלוט שידורים נדרש חיבורו לממיר דיגיטלי או לכבלים/ללווין.

שילוב מכשירים שמאפשר קליטת שידורי טלוויזיה הוא בבחינת "מקלט טלוויזיה" שהחזקתו מחייבת באגרה.

פיצוי ללא הוכחת נזק נגד הוט
ביהמ"ש חייב את הוט בתשלום פיצוי לדוגמה של 6,000 ₪ בשל הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן בעניין העדר הודעה מוקדמת בתום תקופת ההתחייבות והמשך חיוב לאחר מתן הודעת ניתוק בעסקה מתמשכת. בית המשפט התייחס לחובת הצרכן לשלוח הודעה בכתב לספק טרם הגשת התביעה. בפסק דין אחר נפסק 10,000 ₪. יש לציין כי פרשנות זו של ביהמ"ש לתביעות קטנות אינה מחייבת.

פיצוי בגין צירוף אוטומטי של הלקוח למבצע – הוט
ביהמ"ש קבע כי הנתבעות, כגוף גדול, אמורות להתנהל בצורה אחרת. כאשר הן מבקשות לצרף לקוח כמנוי שלהן, זכותו של הלקוח לקבל את מלוא המידע והפרטים על ההתקשרות בין הצדדים, וחובת הספק למסור זאת.
ביהמ"ש חייב את הנתבעות לשלם לתובע סך של 3,000 ₪ פיצוי, בתוספת 500 ₪ הוצאות משפט, בגין צירוף למבצע ללא הסכמתו ומבלי לגלות לו את כל תנאי המבצע.

פיצוי בגין אי תיקון תקלה
בית המשפט חייב את חברת HOT לפצות צרכן בגין תקלה בחיבור לאינטרנט שלא תוקנה כראוי.

פיצוי 2,000 ש"ח נגד יס- אי פינוי ממירים ועוגמת נפש
בית המשפט חייב את חברת יס לשלם 2,000 ₪ לצרכן בשל אי פינוי ממירים ועגמת נפש

 פיצוי עונשי של 5,000 ש"ח בגין סירוב ניתוק
בית המשפט לתביעות קטנות בנתניה חייב את חברת הוט בתשלום פיצוי ללא הוכחת נזק של 5,000 ₪, בגין סירוב ניתוק ובשל התעלמות וזלזול , שמעוררת אצל הלקוח, בצדק, תחושת חוסר אונים וזעם. בית המשפט קבע כי יש להסביר ללקוח את פרטי חיוביו, במלל ברור ומובן ולא במילות קוד של חשבוניות, אשר פשרן אינו ידוע ללקוח. בית המשפט עוד קבע כי הוט עשתה זאת בהצלחה רבה בכתב הגנתה, אך היה עליה להמציא הסברים אלה ללקוח הרבה לפני הגשת התביעה.

תקשורת - סלולר וטלפוניה (30 פס"ד)

אחריות לתיקונים בשנה הראשונה
התובע התקשר עם חברת "פרטנר" ורכש ממנה טלפון נייד וביטוח אחריות מורחב למכשיר. לאחר שמונה חודשים, בשל תקלה בטעינה, העביר את המכשיר לצורך תיקון. לאחר הבדיקה נמסר לתובע כי לא ניתן לתקן את המכשיר והוצע לו לשלם סך של 990 ₪ בגין מכשיר חלופי. התובע סרב להצעה, רכש מכשיר אחר ופנה ל"פרטנר" בדרישה לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי. בקשתו נדחתה. נתבע החזר התשלום עבור המכשיר בסך של 2,700 ₪, החזר תשלום עבר הטלפון החלופי בסך של 2,500 ₪ ופיצוי עונשי בסך של 2,800 ₪ ובסך כולל של 18,000 ₪. "פרטנר" טענה כי יש לדחות את התביעה בשל היותה קנטרנית וטורדנית וכי נתבע סכום מופרך ומוגזם. לפנים משורת הדין הציעה לתובע פיצוי נוסף בשיעור של 50% וגם לה סרב התובע. בית המשפט חייב את "פרטנר" להשיב לתובע סך של 2,700 ₪ עבור החזר עלות המכשיר ופיצוי לדוגמא בסך של 5,000 ₪.
תק (ת"א) 15229-11-09 נתן בר נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

גביית יתר על שירותי תקשורת ללא הסכמת וידיעת הלקוח
לאחר התקשרות של שנים רבות פנה התובע ל"פרטנר" וביקש, לטענתו, לחסום את כל השירותים למעט מנוי בסיסי ושירות לטלפון נייד נוסף ברכב בסכום קבוע של 21.35 ₪ לחודש. מספר חודשים לאחר מכן גילה התובע לתדהמתו כי חויב בסכומים גבוהים ועל אף פניות חוזרות ונשנות שלו ושל בא כוחו ל"פרטנר", הושבו רק חלק מהסכומים. נתבעו השבת חיוב ביתר בסך של 2,210 ₪, אובדן ימי עבודה הוצאות משפט ועוגמת נפש בסך של 10,000 ₪, פיצוי לדוגמא בסך של 10,000 ₪ ו – 8,000 ₪ בגין הפרת הרישיון. פרטנר טענה שיש לדחות את התביעה שכן התובע פנה במועד מאוחר מהמועד שציין בכתב התביעה וחלק מהתשלום הושב לו לפנים משורת הדין. בית המשפט חייב את "פרטנר" לשלם לתובע פיצוי בגין עוגמת נפש ופיצוי בגין התנהלות הנתבעת עד לקבלת הזיכוי בסך כולל של 5,000 ₪ והוצאות בסך של 500 ₪.
תק (ראשל"צ) 11508-12-11 יוסף ביטון נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

חבילת שירותים לא בוטלה למרות בקשת הצרכן
התובע רכש חבילת הודעות וחבילת משחקים לטלפון נייד. בקשותיו החוזרות של התובע לבטל את חבילת השירותים לא נענו. התובע הציג הקלטות שיחה עם נציגי "סלקום". "סלקום" טענה כי מדובר בטעות בתום לב אשר תוקנה במהירות האפשרית וכי הוצע לתובע פיצוי. בית המשפט חייב את "סלקום" לשלם לתובע פיצוי בסך של 10,000 ₪ בגין אי ביטול העסקה.
תק(י-ם) 09\3375 יפרח רפאל נ' חברת סלקום בע"מ

קשיים בביטול עסקה עם חברת הסלולר
נציג חברת הנתבעת פנה אל התובע ועניין אותו בהתקשרות עם הנתבעת. הנציג הגיע לביתו של התובע ושם חתמו הצדדים על הסכם אשר הוצג על מסך מחשב נייד ונחתם באמצעות חתימה דיגיטלית. סוכן המכירות לא מסר עותק הסכם לידי התובע .המכשיר שרכש, הקליטה והגלישה ברשת האינטרנט לא היו לשביעות רצונו של התובע והוא ביקש לבטל את העסקה. במרכז השירות נאמר לו שיוכל לבטל העסקה בתוך 14 ימים מיום הרכישה, שכן המדובר בעסקת רוכלות. כשהתובע הגיע למרכז השירות במועד הקבוע בדין הנציג סירב לבצע את הניתוק ולקבל את המכשיר חזרה. הנתבעת מצידה טענה כי לתובע נותר חוב על השימוש שעשה במכשיר. בית המשפט חייב את "פרטנר" לשלם לתובע פיצוי לדוגמא בסך של 5,000 ₪ בקיזוז החוב של התובע ובצירוף 800 ₪ עבור הוצאות משפט.
ת"ק 46304-08-11 איצקוביץ נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

הסכם התקשרות לא תואם את ההטבות שהובטחו בעל פה
נציגת "סלקום" הגיעה לבית התובעים והציעה להם "תנאים מפתים" במטרה לנייד את קווי הטלפון שלהם לחברת סלקום. בהתבסס על ההבטחות, חתמו התובעים על הסכמי התקשרות ורכשו מכשירים, אך לא קיבלו לידיהם העתקים בטענה שמדובר בהסכמים זמניים אשר לא כוללים את ההטבות שהובטחו בעל פה. ההסכמים התקבלו 23 ימים לאחר מועד ההתקשרות ובהם לא היה זכר לאותן הבטחות של הנציגה. התובעים הגישו תביעה בגין הפרת הסכם ועוגמת נפש ונתבע סך של 20,000 ₪. כמו כן נתבע ביטול ההסכם ללא תנאי וללא קנס יציאה. בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה וקבע כי התובעים הוכיחו כי לא כל ההבטחות מעוגנות בהסכם שנחתם על ידם בפגישה. בית המשפט קבע כי ההסכם יבוטל למעט החלק הנוגע לחיוב בגין המכשירים וחייב את החברה לשלם לתובעים פיצוי בסך של 5,000 ₪ הכולל החזר חיובים, הוצאות משפט ועוגמת נפש.
תק 45566-01-12 טבע ואח' נ' פלאפון תקשורת בע"מ

מחיקת נתונים בעת מסירת מכשיר לתיקון
התובע מסר את מכשיר הטלפון הנייד לתיקון. כשנודע לו שיהיה צורך בהחלפת תוכנה וייתכן כי כל הזיכרונות השמורים במכשיר יימחקו, ויתר. לאחר בירור, נציגת השירות הודיעה לו כי ניתן לצרוב את זיכרונות המכשיר לכרטיס SIM ולאחר מכן להעתיקם מחדש לטלפון. התובע הסכים, אך לאחר קבלת המכשיר נודע לו לתדהמתו שכ – 150 מספרי טלפון נמחקו. נתבע סך של 17,800 ₪ עבור הנזק שנגרם לתובע.
"פרטנר" טענה כי התובע לא פעל לפי ההנחיות ולא גיבה את זיכרונות המכשיר טרם מסירתו לתיקון, כפי שמעוגן בהסכם השדרוג עליו חתם התובע. במסגרת הדיון התובעת הצהירה כי היא הייתה מודעת לצורך בגיבוי נתונים מפני שאובדן או תקלה מהותית עלולים לגרום למחיקתם. הנתבעת הוכיחה כי נמסר לתובעת טופס המזהיר מפני הסכנה לאובדן נתונים.
התביעה נדחתה.
תק 09\865 רובינסקי נ' סלקום ישראל בע"מ

קשיים בביטול עסקה
אל מקום עבודתו של התובע הגיעו סוכנים של "פלאפון" וניסו לשכנע אותו בביצוע ניוד של 5 מכשירים אשר ברשותו וברשות בני משפחתו. במעמד העסקה נמסרו לתובע חמישה מכשירים, אך לא נמסרו לידיו העתקים ממסמכי ההתקשרות בשל "תקלה טכנית וזמנית במחשב החברה". משלא נענו לפניותיו, הופיע התובע יום למחרת במשרדי החברה ומסר בחזרה את המכשירים, אולם החברה התעכבה במתן אישור על ביטול העסקה.  לטענת "פלאפון", התובע הנו עוסק מורשה, ההתקשרות בין הצדדים הנה התקשרות עסקית ולכן לא חלות עליה הוראות חוק הגנת הצרכן. בית המשפט דחה את גרסת "פלאפון" וקבע כי בשעה שסוכן הגיע אל התובע ביוזמתו וללא הזמנה, הרי שזו "עסקת רוכלות". לפיכך, התובע היה רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום ביצועה. בית המשפט הורה על ביטול העסקה, ביטול כל החיובים ופיצוי בסך 1,550 ₪ בגין הוצאות משפט ועוגמת נפש.
תק 43168-12-11 זועבי נ' פלאפון תקשורת בע"מ

חיוב בגין שרותי תוכן
התובע, בעל 3 מכשירים סלולריים של חברת פרטנר, חוייב במשך שנתיים בגין שירות קבלת הודעות סמס למכשיר טלפון נייד, למרות שלטענתו - לא הזמין את השירות. הנתבעת טענה כי החיוב בוצע על פי הזמנת שירות וחתימה על חוזה באתר האינטרנט באמצעות הזנת סיסמה שנשלחה קודם למכשיר הנייד (ההזמנה וההזנה בוצעו בהפרש של דקה). בית המשפט מבקר את הקלות שבה בוצעו ונגבו חיובים חודשיים. בית המשפט קבע שהעדר מסירת מידע בסיסי אודות זהות נותן השירות השולח מסרון בתשלום, והדרכים להתנתק מהשירות, הטיל על הצרכן הכבדות בלתי סבירות ושלא לצורך. בית המשפט חייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 3,000 ₪ עבור החזר החיובים, הוצאות משפט ועוגמת נפש.
תק 43342-11-10 סטרז' נ' במרום הפקות בע"מ

שינוי תנאי תוכנית למנוי רדום, ללא הודעה לצרכן
התובע רכש מ"פלאפון" מנוי ללא תקופת התחייבות וביקש להתנתק משירותיה. נציג השירות הציע לו "להקפיא" את המנוי ללא עלות למקרה שירצה להתחרט והתובע הסכים. לאחר כשמונה שנים התברר לתובע לתדהמתו כי "פלאפון" גבתה מחשבונו סך של 53.84 ₪, אחת לשלושה חודשים, למרות שלא עשה שימוש במכשיר. בית המשפט קבע כי שינוי תנאי תוכנית מחייב את החברה להודיע ללקוח במכתב מפורט המסביר את השינוי ולקבל את הסכמתו בחתימת ידו בטרם החלת החיוב. בית המשפט חייב את החברה להחזיר את החיובים בסך 616 ₪ וכן פיצוי בגין עוגמת נפש והוצאות משפט בסך של 3,000 ₪.
תק (י-ם) 50935-12-10 איצ'ר נ' פלאפון תקשורת בע"מ

פער בין ההבטחות לחיוב בפועל
התובע, בעודו מועמד לגיוס לצבא, הגיע לנקודת מכירה של "פלאפון" בתחנה המרכזית בירושלים לקבל מתנה בעקבות מודעת פרסום. לטענת התובע, נציג המכירות במקום הציע לו לרכוש מכשיר נייד בעלות של 10 ₪ לחודש בלבד. התובע הסכים וחתם על "תקציר עסקה". בחלוף מספר ימים, בתקופת הטירונות, הבחין התובע כי הוא מחויב בסך של 60 ₪ לחודש בניגוד למה שהובטח לו. עילות התביעה בגין פיצויים והחזר חיובים הסתכמו לסך של 10,000 ₪. בית המשפט חייב את "פלאפון" לשלם לתובע 6,000 ₪ בגין הוצאות ופיצויים.
תק (י-ם) 45841-04-12 מרימי נ' פלאפון תקשורת ואח'

תקלות בניוד קו טלפון סלולרי
לאחר שהנתבעת התעלמה מבקשת בית המשפט ולא הציעה פיצוי נאות לתובע, נקבע כי אין להשלים עם מצב שבו ספק שמבטיח הבטחות ולא מצליח לעמוד בהן, יזלזל בלקוחותיו וחייבה את הנתבעת בפיצוי של 4,000 ₪ ו – 800 ₪ בגין הוצאות משפט.
תק (חד') 16555-09-12 שחר בז'רנו נ' הוט מובייל בע"מ

 
עיקול חשבון הבנק עילת לשון הרע - פלאפוןבית המשפט חייב את חברת פלאפון לשלם פיצויי של 35,000 ₪ ללקוח שלו בשל עיקול שלא כדין ושימוש לרעה בהליכי משפט כדי להפעיל עליו לחץ.

הטעיית סוכן - שלוש משפחות
בית המשפט חייב את חברת סלקום להחזיר לשלוש משפחות אלפי שקלים בגין חיוב על פי תוכנית תעריפים שגויה, בתוספת הוצאות משפט ע"ס 1,250 ₪ לכל משפחה.

 
פיצוי ללקוח פלאפון בגלל עיקול חשבון הבנקבית המשפט חייב את פלאפון לשלם 35,000 ₪ ללקוח בעקבות עיקול שלא כדין של חשבון הבנק שלו, המקים עילה לתביעת פיצוי בגין לשון הרע, ובגין שימוש לרעה בהליכי משפט

זכות להשבה בגין תקלות חוזרות במכשיר סלולר
בית המשפט קבע כי יש לראות במתן מכשיר לקוי אשר השימוש בו מלווה תקלות, משום הפרת חוזה מטעם חברת הסלולר. כן קבע בית המשפט כי אדם הרוכש מכשיר טלפון נייד רשאי לצפות שהמכשיר יפעל ללא התקלות המתוארות על ידי התובע, ואשר לא היו שנויות במחלוקת


מכשיר סלולר משומש במחיר מכשיר חדש
בית המשפט קבע שעקרונית, "המוציא מחברו עליו הראיה", ולכן על התובעת מוטלת החובה להוכחת הטענה כי נמכר לה מכשיר משומש הרשום על שם אדם אחר, אולם במצב הדברים במקרה זה נטל הראיה התהפך ועבר אל כתפי הנתבעת.  כן קבע בית המשפט כי לגבי אחד המכשירים לא הציגה הנתבעת את המסמכים הרלוונטיים ובמצב זה, אין לקבל את טענות הנתבעת , מכאן כי מכשיר זה לא נמסר לתובעת כשהוא חדש.
בית המשפט חייב את הנתבעת לפצות את התובעת עבור עוגמת הנפש, הטרחה וההוצאות שנגרמו לה עקב שיבושים במכשיר בסך 1,000 ₪.

קנס יציאה במקרה של עסקה טלפונית
בית המשפט קבע כי הקלטת השיחה בין לקוח לחברת סלולר היא ראייה קבילה. אולם לא הוצג לתובע את אופן חישוב קנס היציאה, ולפיכך, יש להעריך את הקנס לפי מדד הסבירות. קנס סביר עומד על 10% מהחשבון הממוצע כפול מספר החודשים הנותרים.

דרישה בכתב טרם הגשת תביעה לפיצוי עונשי
בית המשפט דחה תביעה לפיצוי עונשי במקרה של סירוב ניתוק עסקה מתמשכת בשל העדר פנייה בכתב טרם הגשת התביעה. פסק הדין תואם את הוראות החוק - סעיף 31א(ב) המחייב פנייה בכתב לפני הגשת התביעה. המקרים היחידים בהם אין דרישה של הודעה בכתב הם:
  1. ביטול עסקה מתמשכת - אם הצרכן שלח הודעת ניתוק בכתב.
  2. ביטול מכר מרחוק - אם הצרכן שלח הודעת ביטול בכתב
  3. ביטול עסקה לרכישת יחידת נופש - אם הצרכן שלח הודעת ביטול בכתב.
בית המשפט פסק פיצוי של 1,000 ₪ בגין הנזק שהוכח בלבד.

בעיות קליטה סלולר
ביהמ"ש קבע כי באזור מגוריו של התובע אין קליטה ובנסיבות אלו הפרה הנתבעת את ההסכם בינה לבין התובע, שכן היא לא העמידה לרשותו אפשרות סבירה להשתמש בחבילה של 500 דקות אותה רכש. ביהמ"ש עוד קבע כי התובע היה רשאי לבטל את החוזה, וחייב את החברה בתשלום 5,000 ₪ פיצוי.

פיצוי 2000 ש"ח מפרטנר - חיוב ביתר ואי השבה
בית המשפט חייב חברת פרטנר בתשלום פיצוי בסך 2,000 ש''ח בשל התנהלותה והעיכוב הרב בהחזר כספי בגין חיוב ביתר

החזר כספי בגין שירות תיקונים
בית המשפט לתביעות קטנות חייב את חברת פלאפון להשיב לצרכן את מלוא הסכום ששולם בגין שירותי תיקונים מהמועד בו המכשיר שבק חיים, בשנת 2009, מאחר והחברה טענה כי לא ניתן לתקן את המכשיר שהוא דגם ישן. עוד קבע בית המשפט כי החברה תשלם לצרכן פיצוי של 4,000 ₪ בשל המשך חיובו עבור שירות שלא ניתן להעניק, הטרחה בהגשת התביעה והוצאות משפט.

בעיות קליטה מקנות ללקוח זכות להשתחרר מהחוזה ללא קנס יציאה
בית המשפט קבע כי חברת הסלולר לא עמדה בהתחייבותה לפי ההסכם לספק לתובע את שירותיה באופן תקין למשך מלוא תקופת ההתחייבות. עוד קבע בית המשפט כי לאור בעיות הקליטה באזור שאין להן פתרון המניח את הדעת, יהא זה צודק לשחרר את התובע מההתחייבות להשתמש בשירותי החברה למשך 36 חודשים, מבלי לחייבו "בדמי היציאה".

תקלות חוזרות במכשיר סלולר
ביהמ"ש ביטל עסקת רכישת מכשיר טלפון מאחר ובמכשיר התגלו תקלות חוזרות ונשנות אשר מצדיקות השבה. ביהמ"ש דחה את טענת סלקום שמאחר והצרכן הסכים לפשרות זמניות הוא מנוע מלבטל את החוזה.

פיצוי של 5,000 ₪ בגין עגמת נפש וטרחה בעקבות דרישת קנס יציאה ללא הצדקה
בית המשפט לתביעות קטנות חייב את סלקום לפצות לקוח שנאלץ להגיש תביעה בעקבות דרישת החברה לתשלום קנס יציאה גבוה בהרבה מהסכום שהוצג קודם לעזיבת החברה. ביהמ"ש ציין כי שינויי גרסאות והוויתורים השונים על דרישותיהן מחזקים את טענת התובע כי הדרישתה לתשלום קנס אינה מבוססת.

סלולר – הפרת הבטחת סוכן
ביהמ"ש קיבל את הטענה כי חתימתו של הצרכן על חוזה האלקטרוני זויפה, זאת מאחר ולא הוצגו לביהמ"ש המסמכים המקוריים ולא ניתן היה לבדוק את החתימה. ביהמ"ש קיבל את גרסת הצרכן שסוכן המכירות הבטיח לו שלא יחויב בתשלום בגין הטלפונים, וביטל את החיוב בתשלום, מאחר והחברה לא הציגה ראיות לסתור את גרסת הצרכן.

הודעות SMS לא רצוניות
בית המשפט חייב את פלאפון בתשלום פיצוי עונשי על סך 1,500 ש"ח בגין משלוח הודעות SMS לא רצויות

פלאפון תשלם 500 ש"ח על חיוב ביתר בגין קנס יציאה
בית המשפט חייב את פלאפון לשלם פיצוי בגין עגמת נפש בשל חיוב בקנס יציאה שלא כדין

חיוב החברה החדשה בתשלום קנסות יציאה
פסק דין המחייב חברת סלולר לשלם לצרכן למעלה מ-15,000 ₪ בגין הפרת התחייבות לשלם במקומו את קנסות היציאה לחברה הנעזבת

הטעיה בעסקת שדרוג - טלפון נייד
בית המשפט קבע: אמנם התובעת הסכימה להצטרף למבצע שדרוג המכשירים וקיבלה מכשירים חדישים מאלה שהיו לה, אך בניגוד להסבר שקיבלה, המבצע גרם לה נזק כיון שהחיוב  החודשי הוכפל. כן קבע בית המשפט: ההסבר שהתובעת קיבלה מנציגת השירות של החברה על עסקת השדרוג, שונה ממה שנחתם בחוזה בכתב. עוד קבע בית המשפט כי התובעת הוטעתה  בעת חתימת הסכם השדרוג, וחייב את החברה לשלם לה פיצוי בסך 2,200 ₪.

התכחשות להבטחת סוכן
בית משפט השלום דחה תביעה של חברת סלקום על סך כ-32,000 ₪ נגד צרכן בגין רכישת מכשירים וקבע כי סלקום לא הוכיחה כי הצרכן חתם על החוזה שהוצג בפניו.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...