יום רביעי, 9 במרץ 2011

מדריך לקריאת חשבונות-ארנונה

מדריך קריאת חשבונות- ארנונה


הבנת חשבונות היא הבסיס לצרכנות נבונה. היא  מאפשרת לנו  לבקר את התשלומים שאנו מחויבים בהם, ולעתים לחסוך סכומים משמעותיים. כדי לעודד ולאפשר צרכנות נבונה הכינה המועצה לצרכנות מדריכים לקריאת חשבונות, ובהם חשבון הארנונה.  אפשר לקרוא את המדריך  ובמקביל לעיין בחשבון הארנונה.

על מה צרכנים מתלוננים?

 תשלום ארנונה בגין נכס ריק - הרשות המקומית חייבה בתשלום ארנונה על נכס שעמד ריק.

 דרישה רטרואקטיבית לתשלום בשל הגדלת הנכס – העירייה ביקשה בדיעבד תשלום על נכס שהוגדל .

 שינוי במדידה שמשנה את החיוב בארנונה.

 טעויות בחיובים שנוצרו עקב מדידה לא נכונה של הנכס. זה לא כמו הקודם?

 הרשות המקומית דרשה תשלום ארנונה עבור תקופה שהצרכן לא התגורר בנכס. זה לא כמו הראשון?

 דרישת תשלום בגין חובות עבר שנצברו לפני למעלה משבע שנים.

 הרשות המקומית דורשת תשלום מבעל הנכס במקרה שהדייר לא שילם ארנונה.

מה יש בחשבון הארנונה?

בחשבון הארנונה ראוי שיופיעו הפרטים  האלה:

 זהות הרשות- שם הרשות, כתובת ודרכי התקשרות עם הרשות.

 זהות החייב בתשלום – שם ושם משפחה של מחזיק הנכס
שימו לב- כשנכס מושכר כדאי להעביר את חשבון הארנונה, המים והחשמל על שם השוכר, כדי שבמקרה שהשוכר לא ישלם את החשבונות לא יחויב בעל הבית בגינם. ולשוכר  העוזב את הנכס- חשוב לוודא שהחשבונות אכן עברו על שם הדייר הבא או הבעלים, שאם לא כן עלולים לחייב אתכם בחובות הבאים אחריכם.

 פרטי הנכס- כתובת, גוש, חלקה ותת חלקה- הפרטים שמצויים בנסח הטאבו של הנכס.
שימו לב- חשוב לבדוק שהפרטים אכן מדויקים וזהים לפרטים שלכם, שכן אתם יכולים בטעות לשלם ארנונה של מישהו אחר.

 סוג הנכס – ישנם  כמה סוגי נכסים,  ולפי כל סוג נקבע סכום הארנונה – רחוב, בניין, קרקע תפוסה, קרקע חקלאית.
שימו לב – חשוב לבדוק את סוג הנכס שלכם ולוודא שהוא זהה לכתוב בחשבון הארנונה. על כל סוג נכס מוטלת ארנונה שונה, ואתם עלולים לשלם סכום שגוי.

 השימוש שנעשה בנכס - לכל  נכס יכולים להיות שימושים שונים: דירת מגורים, חנות, מחסן, משרד ועוד. השימוש שנקבע בנכס הינו חשוב ביותר, שכן לפי סיווגו נקבע סכום הארנונה לתשלום. כמו כן השימוש שנעשה בנכס תלוי גם במרכיבים שונים, כגון מיקום, גודל, ומטרה. 
שימו לב – חשוב לבדוק את מהות הנכס שלכם ולוודא שהוא זהה לכתוב בחשבון הארנונה, שכן אתם עלולים לשלם ארנונה שגויה, בשל סיווג מוטעה של הנכס שלכם.

 מיקום הנכס על פי מפת האזורים – מרבית העיריות מחלקות את העיר לאזורים, ולכל אזור תעריף שונה לתשלום  ארנונה. עבור דירות בגודל זהה, הממוקמות באזורים שונים של העיר, יידרש תשלום ארנונה שונה.
שימו לב- חלוקת העיר לאזורים מופיעה בצו הטלת הארנונה של כל רשות מקומית. מומלץ לבדוק בצו של העיר שלכם מהו תעריף הארנונה של האזור שבו נמצא הנכס שלכם, ולוודא שהארנונה שדורשים מכם מתאימה לו. 

 שטח הנכס –  גודל במ"ר של הנכס, על פי שיטת המדידה של הרשות המקומית, שנקבעת בחוק העזר העירוני בדבר ארנונה. בחלק מהעיריות נמדד שטח נטו, ללא קירות חיצוניים; בחלקן ברוטו, עם קירות חיצוניים; חלקן  מחשבות שטחי מרפסות, גגות, שטחים ציבוריים וכו'.  את חוק העזר העירוני בעניין הארנונה, כמו את כל חוקי העזר,  אפשר לקבל במשרדי הרשות המקומית. החוק מחייב את הרשות המקומית לפרסם באתר האינטרנט שלה את דוח חופש המידע, ולציין בו היכן  אפשר לעיין בחוק העזר העירוני.
שימו לב- אם הגדלתם את שטח הנכס ולא יידעתם את הרשות, היא עלולה לחיייב אתכם בדיעבד בתשלום רטרואקטיבי של הארנונה על הנכס המוגדל .

 פטורים והנחות – לפי החוק רשות מקומית חייבת להעניק פטורים והנחות מסוגים שונים –לגמלאים, לגמלאים הזכאים להשלמת הכנסה, למקבלי גמלת סיעוד מביטוח לאומי, לנכים אשר זכאים לגמלת נכות מביטוח לאומי, למקבלי הבטחת הכנסה מביטוח לאומי, למקבלי מזונות מביטוח לאומי, לבעלי תעודת עיוור, לילד נכה במשפחה, למשפחה חד הורית, לעולה חדש, לאסירי ציון, לנכי רדיפת נאצים, לחסידי אומות עולם, לנכי צה"ל, למשפחות שכולות, לחייל בשירות סדיר.
שימו לב - לשם קבלת ההנחה יש לפנות לרשות המקומית ולהמציא את כל המסמכים הרלוונטיים. הרשות המקומית יכולה להעניק פטורים והנחות נוספים, שאינם קבועים בחוק. לשם כך יש לפנות לרשות המקומית במכתב ולציין את הסיבה לבקשת הפטור או ההנחה וכן לצרף את המסמכים הרלוונטיים. אם בקשתכם לפטור או להנחה אינה מתקבלת,  תוכלו להגיש ערר לוועדת הערר או לבית המשפט.
שימו לב- אם אתם זכאים להנחה או לפטור  פנו מייד לרשות המקומית, שכן הפטור מוענק החל ממועד הבקשה. אם תתעכבו, הרשות המקומית לא תוכל לתת לכם הנחה בדיעבד על התקופה  שקדמה להגשת הבקשה.

 סכום הארנונה – הסכום אותו נדרש לשלם הצרכן.

 הודעה על הזכות להשיג על השומה – פירוט לגבי הדרך שבה אתם יכולים לערער על סכום הארנונה. 

טיפים לצרכן בתחום הארנונה

 אולי מגיעה לכם הנחה? מרבית חשבונות הארנונה מכילים רשימה של פטורים או הנחות מתשלום הארנונה שלהם זכאים התושבים המתגוררים ברשות המקומית (חיילים, גמלאים, עולים חדשים ועוד). חשוב לבדוק אם הפטורים חלים עליכם ולבקש אותם מיידית – ההנחה תינתן מעת הגשת הבקשה, ולא על התקופה שלפניה.

 הרחבת השטח או שינוי בשימוש - אם הרחבתם את גודל הנכס או שיניתם את השימוש בו כך שהארנונה עלולה לגדול, מומלץ להודיע על כך לרשות המקומית בהקדם, על מנת שתעלה את גובה הארנונה בהתאם. אם לא תעשו זאת, ברגע שהרשות המקומית תגלה את ההגדלה, אתם עלולים לקבל דרישה לתשלום בדיעבד של סכום גבוה מאוד.

 דרישת תוספת ארנונה במהלך השנה - יש לבדוק את חוקיות ההעלאה, שכן באופן עקרוני עירייה יכולה לקבוע את הסכום פעם אחת בשנה בלבד. העלאה במהלך השנה יכולה להיעשות רק באישור שר האוצר ושר הפנים.

 שיפוץ בדירה? סביר להניח שאתם זכאים לפטור מארנונה בתקופה זו. אחד המקרים שבהם אפשר לבקש פטור זמני מתשלום ארנונה הוא במקרה שהמבנה נהרס או ניזוק. הפסיקה הרחיבה את הפרשנות של כלל זה וקבעה כי סעיף הפטור יחול גם על מבנים שנעשה בהם שיפוץ רחב. הפטור יחול רק אם  אי אפשר להתגורר בנכס, ובכל מקרה יש למסור על כך הודעה בכתב לרשות המקומית. 

 הנחה לנכס ריק-  נכס ריק לחלוטין מכל חפץ ואדם זכאי למתן "הנחה לנכס ריק" לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים, פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות  עליו.

מה אומר החוק?

ארנונה היא מס  שמטילות הרשויות המקומיות על תושביהן מכוח חוק. ההכנסות מהארנונה מהוות את מרבית התקציב של הרשויות המקומיות. עם זאת, אין חובה על הרשויות המקומיות לספק לתושביהן תמורה עבור תשלום זה, שכן הרשות המקומית מחלקת את תקציבה בהתאם למדיניות שהיא מחליטה. עולה מכך, כי תושב אינו יכול להפסיק את תשלום הארנונה בטענה כי הרשות המקומית אינה עושה דבר למענו.

תעריף הארנונה נקבע ע"י הרשות המקומית ומפורסם ב"צו ארנונה" לפני כל תחילת שנה. התעריף כפוף לתקרה עליונה ותחתונה, שנקבעת ע"י שר הפנים ושר האוצר. על כן, רשות מקומית אינה יכולה לדרוש תשלום ארנונה גבוה או נמוך מהתקרה שנקבעה בתקנות. לשם כך יש צורך באישור השרים.

החוק קובע כי הארנונה תוטל על פי תעריף קבוע למ"ר. עם זאת, החוק מתיר לכל רשות מקומית לקבוע שיטת מדידה משלה, ולכן ישנן רשויות מקומיות המודדות בשיטת הנטו, ויש רשויות מקומיות המודדות בשיטת הברוטו - לפי שטח רצפה ושטח הקירות. בנוסף לכך ישנן רשויות שיש להן שיטת חישוב שונה לשטחים מסוימים, כגון גלריות, סככות, מרפסות, מקלטים, פירים, חללים, יחידות אטומות, יחידות בעלות גובה נמוך ועוד.

את חוק העזר העירוני בעניין הארנונה, כמו את כל חוקי העזר,  אפשר לקבל במשרדי הרשות המקומית. החוק מחייב את הרשות המקומית לפרסם באתר האינטרנט שלה את דוח חופש המידע, ולציין בו היכן  אפשר לעיין בחוק העזר העירוני.

נתקלתם בבעיה בתחום הארנונה, והרשות המקומית אינה פועלת? פנו אליה בכתב. לא נעניתם? אתם מוזמנים לפנות בתלונה למועצה לצרכנות  או למבקר המדינה


תגובה 1:

  1. כתבה ממש ממש טובה. בתור אחת שאוטוטו עוברת לגור לבד בפעם הראשונה בחייה, חשפתם בפניי המון סעיפים ודקויות שלא ידעתי שקיימות, בכלל כל דף חשבון שאתה מקבל במדינה שלנו נראה כמו אניגמה מסובכת. תודה רבה.

    השבמחק

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...