יום ראשון, 12 בדצמבר 2010

תביעות קטנות -הסבר מפורט


כללי:ההסברים המובאים כאן ביחס לבית המשפט לתביעות קטנות מבוססים על החוק ועל התקנות בעניין זה. אך מטבע הדברים, הסבר קצר ותמציתי אינו יכול להקיף את כל המקרים והנסיבות שבגללם אפשר להגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות. גם ההסברים לגבי ההליכים, בבית המשפט ובהוצאה לפעול, אינם כוללים כל פרט, אלא רק ממחישים באופן כללי כיצד הדברים מתנהלים. לכן, אפשר להיעזר בהסברים אלו כהנחיה כללית, ובמקרה של שאלות אפשר לפנות למזכירויות בתי המשפט לתביעות קטנות, או למשרדי המועצה הישראלית לצרכנות, באמצעות הכתובות והטלפונים המתפרסמים למטה.

ככלל, לפני שמגישים תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות, מומלץ להיות נוכח בדיונים אחדים של בית משפט זה על מנת להתרשם מקרוב וללמוד כיצד מתנהל הדיון המשפטי.

 1. מהו בית המשפט לתביעות קטנות?
  א. בית משפט לתביעות קטנות הוקם במטרה להקל על הציבור להגיש תביעות כספיות - אם כי, לא בכל התחומים - בסכומים קטנים, בדרך פשוטה, ללא עיכובים מנהליים, והדיון בהם יהיה קצר ומהיר. ייחודו של בית משפט זה בכך שהתובע והנתבע בדרך כלל מייצגים את עצמם ללא עו"ד 
  ראו סעיף 4ב) בהמשך.
  כל אדם יכול להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות, אם הסכום שהוא תובע עד 30,100 ש"ח (סכום זה מתעדכן מדי פעם). אפשר לתבוע גם החלפה של מצרך, תיקונו או ביטול עסקה, אם שווי המצרך, שווי התיקון או סכום העסקה שתובעים לבטל הם עד 30,100 ש"ח.
  ב. בית משפט לתביעות קטנות פועל ליד מרבית בתי משפט שלום בארץ.
 • את מי ניתן לתבוע: אזרחים, עסקים , חברות. אם העסק הוא חברה בערבון מוגבל: תובעים את החברה (לא את הבעלים/המנהל/העובד).
 • אם העסק הוא לא חברה בערבון מוגבל: תובעים את הבעלים של העסק.
 • במקרה של פגיעות רכב: תובעים את הנהג שגרם לארוע ואת בעל הפוליסה. ניתן לצרף לתביעה גם את חברת הביטוח של הרכב הפוגע.
 • חברה אינה יכולה להגיש תביעה בתביעות קטנות.
 1. תובע: היכן וכיצד מגישים תביעה?א. את התביעה מגישים בבית המשפט שבאזור שפוטו נמצא אחד מאלה:
       1. מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע
       2. מקום יצירת ההתחייבות נשוא התביעה (המקום בו בוצעה העסקה או נחתם החוזה)
       3. מקום המעשה/מחדל שבגינם תובעים
       4. המקום שבו אמור היה המצרך להימסר
  ב. כדי לפתוח בתביעה, יש להגיש לבית המשפט כתב תביעה
  ניתן להגיש תביעות בעניינים הבאים:
  (1) תביעה כספית, שסכומה המקסימלי עומד היום (ינואר 2009 ) על 30,100ש"ח (סכום זה מתעדכן מדי פעם)
  (2) תביעה למתן צו אספקת מצרך, החלפתו או לתיקונו
  (3) צו לביטול העסקה (אם שווי המצרך או התיקון או סכום העסקה אינו עולה על הסכום המקסימלי).
  אם ערך התביעה עולה על הסכום המקסימלי, לא ניתן לפצלה לשתיים. יש לבחור בין וויתור
  על הסכום העודף לבין הגשת התביעה כולה לבית משפט השלום.
  אם מוגשת תביעה שכנגד, העולה על הסכום המקסימלי, ניתן לתבוע עד לסכום זה בלבד, ולהגיש תביעה נפרדת לעודף התביעה בין לבית משפט לתביעות קטנות, ובין לבית משפט אחר.

  טופס כתב תביעה אפשר לקבל במזכירות בית המשפט או באינטרנט.
  (א) יש למלא את הטופס בהדפסה או בכתב יד ברור, ניתן לצרף דף נוסף אם יש צורך בהרחבת נימוקי התביעה. דברים אלה אמורים גם לגבי הגשת כתב ההגנה.
  (ב) חשוב להקפיד בציון זהותו המדויקת של הנתבע, ומענו בעת הגשת התביעה. אם הנתבע הינו בית עסק (שאינו חברה בע"מ) יש לברר את שמו של בעל העסק, ושמו יופיע כנתבע.
  (ג) במקרים בהם מוגשת התביעה בגין מוצר פגום או עבודה רשלנית, ראוי לצרף חוות דעת של מומחה, אם לכתב התביעה ואם לכתב ההגנה.
  (ד) לכתב תביעה בגין נזק, שנגרם לרכב עקב תאונת דרכים, ראוי לצרף:
  חוות דעת של שמאי מוסמך
  קבלות על תיקון הרכב
  צילומים של הרכב, המעידים על הפגיעה בו.
  צילום או שרטוט ברור של מקום התרחשות התאונה.
  במידה ולא הוגשה תביעה לחברת הביטוח, המבטחת את המכונית, יש לצרף אישור ממנה אודות אי הגשת התביעה.
  על התובע למסור פרטים מלאים (מס. תיק, מס. תביעה ושמות הצדדים) של כל תביעה שהוגשה על ידו בבית המשפט לתביעות קטנות במשך השנה שקדמה לתביעה זו, אם הוגשה. תביעה שאיננה כוללת פרטים כנדרש לא תתקבל לרישום ובית המשפט לא ידון בה.

  את כתב התביעה על כל נספחיו יש להגיש בשלושה עותקים לאחר תשלום האגרה. אם יש יותר מנתבע אחד, יש לצרף עותק נוסף עבור כל נתבע.
  לכתב התביעה יש לצרף צילומים של המסמכים שעליהם מתבססת התביעה. יש לזכור, כי אין אפשרות לתבוע פעמיים בגלל אותו עניין. לכן רצוי לכלול בכתב התביעה כל סכום הנוגע לעניין. יחד עם הגשת כתב התביעה למזכירות בית המשפט חובה לשלם אגרת בית משפט.  (1% מהתביעה ומינימום 50 ש"ח )
 2. כיצד מגישים כתב הגנה?אדם שקיבל בדואר מבית המשפט כתב תביעה והזמנה לדין חייב להגיש כתב הגנה נספחים על גבי טופס שיצורף לתביעה. יש למלא את הטופס ולהגישו לבית המשפט תוך 15 יום מהמצאת התביעה לידיו שאם לא כן, נתבע שאינו מגיש כתב הגנה או אינו מתייצב למשפט יפסיד ויינתן פסק דין נגדו.
  הנתבע רשאי גם להגיש תביעה שכנגד, כלומר לתבוע את התובע, אם יש סיבה לכך. גם סכום התביעה שכנגד מוגבל ל-.17,800 ש"ח. תביעה שכנגד מגישים על-ידי מילוי כתב תביעה. בית המשפט יודיע במקרה כזה לתובע שעליו להגיש כתב הגנה תוך 7 ימים.
  הודעה לצד ג' (כרוכה בתשלום אגרה)
  נתבע הטוען שצד שלישי צריך לשאת באחריות לתביעה שהוגשה נגדו יכול להגיש הודעה לצד השלישי. את ההודעה לצד ג' אפשר להגיש על גבי טופס תביעה תוך ציון בכותרת "הודעה לצד ג'". את ההודעה לצד ג' יש להגיש ב-4 עותקים כול כל המסמכים שבהודעה.
  כתב הגנה ל"הודעה צד ג"
  צד ג' שקיבל תביעה מהנתבע יגיש כתב הגנה תוך 30 יום, בצירוף כל המסמכים המחזקים את טענותיו, ב-4 עותקים.
  אישור מסירה
  על התובע  לברר האם כתב התביעה הגיע לידי הנתבע/הנתבעים והאם יש אישור מסירה.


אם חזרה התביעה עקב כתובת שגויה או מסיבה אחרת על התובע לבצע מסירה אישית ולהחתים את הנתבע/נתבעים על אישור המסירה, על פי הדרכת מזכירות תביעות קטנות בבית המשפט. 

אם לא קיבל התובע כתב הגנה בזמן סביר - מומלץ לברר במזכירות בית המשפט האם התקבל כתב הגנה בכלל. יש אפשרות בהעדר כתב הגנה מצד הנתבע, לבקש בקשה לקבלת פסק דין עוד לפני המשפט.

כמו כן יש אפשרות להכניס תגובה לכתב ההגנה לתוך בית המשפט.


         כיצד מתנהל המשפט?א. יש להקפיד להגיע במועד ובשעה הקבועה לדיון, אחרת רשאי בית המשפט ליתן פסק דין במעמד צד אחד.
ב. המשפט מתנהל לפני השופט בצורה לא פורמלית, פשוטה ומהירה.
ג. תובע או נתבע אינם רשאים להיות מיוצגים על-ידי עורך דין במשפט, אבל במקרים מיוחדים אפשר לבקש מהשופט להיות מיוצג על-ידי ארגון שהוסמך לשם כך. אם התיר השופט שארגון ייצג את אחד הצדדים, הוא ירשה גם לצד השני להיות מיוצג.
ד. אם שני הצדדים מסכימים, רשאי השופט לדון בתביעה כבורר, או להעביר את הדיון לבורר אחר המסכים לדון בתביעה. הבורר אינו מקבל שכר מן הצדדים. ישנו הבדל בין ניהול משפט על-ידי שופט לבין בוררות: אם יפסוק כשופט, אפשר לערער על החלטתו, לאחר שמבקשים רשות לכך מבית המשפט המחוזי, במקרה כזה עלול תהליך הערעור להימשך זמן רב, והדבר כרוך גם בהוצאות כספיות. אבל, אם השופט יפסוק בתביעה בתור בורר, קביעתו היא סופית ואי-אפשר לערער עליה.
 1. מתי מקבלים פסק דין?השופט רשאי לתת פסק דין כבר בתום הדיון, אולם הוא רשאי לדחות את מתן פסק הדין למועד מאוחר יותר.


6. כיצד לערער?
כדי להגיש ערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות צריך לבקש רשות לכך מבית המשפט המחוזי. את בקשת הרשות לערער יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין. 


7. מה קורה אם לא מתייצבים למשפט?א. אם שני הצדדים לא מופיעים - התביעה תימחק. ואז - אפשר להגישה מחדש.
ב. אם מופיע התובע אך הנתבע לא מופיע - ייתן בית המשפט פס"ד על סמך כתב התביעה.
ג. אם הנתבע מופיע אך התובע לא מופיע - התביעה תידחה. כשהתביעה נדחית - לא ניתן להגיש תביעה מחדש אלא אם הגיש צד שלא התייצב לדיון מסיבה מוצדקת, בקשה לביטול פסק דין בצירוף תצהיר התומך בעובדות שבבסיס הבקשה, בשלושה העתקים. בכל אחד משלשת המקרים הללו אפשר לפנות לבית המשפט תוך 7 ימים מיום קבלת פסק הדין ולבקש לבטל את פסק הדין.
 1. עדים וראיותכל צד רשאי להביא עדים ביום הדיון ללא תשלום (אין צורך ליידע את המזכירות על כך). אי התייצבות של עד שלא הוזמן ע"י בית המשפט לא תשמש עילה לדחיית מועד הדיון. צד המעוניין להעיד עד רשאי לבקש את הזמנתו באמצעות בית המשפט לפחות 30 יום לפני מועד הדיון. יש להפקיד בקופת בית המשפט פקדון בסכום של 75 ש"ח לכל עד.
  בוררות: הצדדים רשאים להסמיך את בית המשפט לדון בתביעה כבורר. במקרה כזה הדיון יהיה קצר ביותר.
  גישור: הצדדים רשאים לנסות ולפתור את הסכסוך שביניהם בדרך של גישור, אם מבקשים מצעותהם לפתרו בדרך מהירה באמצעות מגשר שליד בית משפט זה, ניתן לפנות למגשר למזכירות בימ"ש לתביעות קטנות.
  הסדר פשרה
  אם הגיעו הצדדים להסדר פשרה לפני מועד הדיון, יגישו על כך, בהקדם האפשרי, הודעה משותפת בכתב. עם אישור ההסדר על-ידי השופט לא יצטרכו הצדדים להופיע ביום הדיון. יש לודא לפני מועד הדיון שהסדר הפשרה אושר על ידי בית המשפט.


מה קורה אחרי מתן פסק הדין?אם בית המשפט קבע, שהנתבע צריך לשלם סכום כסף מסוים לתובע, הנתבע צריך לעשות זאת מייד, או בתוך תקופה שקבע בית המשפט. אם הנתבע אינו עושה זאת, יכול התובע לפנות אל לשכת ההוצאה לפועל אשר בבית המשפט, עם העתקים מאושרים של פסק הדין לפי מספר הנתבעים-החייבים ועוד העתק נוסף. שם מקבלים טופס "בקשה לביצוע". לאחר שממלאים את הטופס במספר העתקים כמספר החייבים ועוד העתק אחד, ניגשים לקופת בית המשפט, משלמים אגרה, ונקבע מספר לתיק. התובע מקבל העתק מהבקשה וכן קבלה.
לאחר מכן תשלח לשכת ההוצאה לפועל מכתב אזהרה אל הנתבע-החייב, ותתבע ממנו לשלם את סכום התביעה. הוא יוזהר, שאם לא ישלם חובו בתקופה האמורה באזהרה, יינקטו נגדו אמצעים.
אם הנתבע- החייב אינו משלם, יקבל התובע הודעה מההוצאה לפועל בעניין זה. אז הוא יכול להגיש "טופס נקיטת אמצעים", ובו יצביע על הפעולה שהוא מבקש לנקוט, כגון: עיקול או צו מאסר. נציגי ההוצאה לפועל ייצאו לביתו של החייב שלא שילם ויעקלו את רכושו בערך של הסכום שמדובר בו. אם גם אז לא ישלם את המגיע, במקרים מסוימים יו"ר ההוצאה לפועל מיסמך להוציא פקודת מאסר נגדו.
במקרה של הוצאה לפועל בעניין שטרות, כולל שיקים, התהליך הוא קצת שונה ויוסבר לתובע על-ידי אנשי ההוצאה לפועל, כאשר ימסור את בקשת הביצוע לידיהם.
 1. ערעור
  בדרך כלל, על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות - ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט המחוזי. בקשת רשות ערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מיום מתן פסק דין.
 2. טוענים משפטיים
  ע"פ אישור מיוחד של משרד המשפטים מכשיר ומסמיך המרכז להתנדבות בישראל טוענים בתביעות קטנות. ברוב תחנות שי"ל יש טוענים משפטיים הרשאים לייצג עולים ונזקקים בבית משפט לתביעות קטנות, הם גם מסייעים במילוי כתבי תביעה או הגנה לפונים אליהם.
 3. כתובות:

   בתי משפט לתביעות קטנות
  אשקלון - בית משפט לתביעות קטנות באשקלון
  שד'
   בן-גוריון, ת"ד 9010, אשקלון 78190
  טל. 08-6747318 
   
   
  באר שבע - בית משפט לתביעות קטנות בבאר-שבע
  התקווה 5
   ת"ד 300, באר-שבע 84102
  טל. 
  08-6470382  
  בית שמש - בית משפט השלום בבית-שמש
  מרכז מסחרי 6, בית שמש

  טל. 02-9994851 
  חדרה - בית משפט לתביעות קטנות הלל יפה 7, חדרה 38102
  טל.6327580 04
  חיפה - בית משפט לתביעות קטנות (היכל בתי המשפט) 

  רח' פל"ים 12, טלפון (04-8698294-6)

תגובה 1:

 1. מידע מאוד מדויק ורלוונטי! תודה רבה לך שחלקת איתנו. אני הייתי מעורבת פעם בתביעה בה חל איחור באבחון גידול תביעה אבל למזלנו הצלחנו להגיע לגישור מחוץ לבית המשפט. רבים שוככים שלא המשפט הוא בהכרך העיקר אלא שהתובע יקבל את המגיע לו.

  השבמחק

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...