יום שני, 13 בדצמבר 2010

חידוש חוזה בתום תקופת ההתחייבות או בתום מבצע


חידוש חוזה בתום תקופת ההתחייבות או בתום מבצע

עוסקים מבטיחים לצרכנים הטבה או הנחה במחיר לתקופה מסוימת, או דורשים כי הצרכן יתחייב לתקופה מסוימת, וקובעים בחוזה כי בתום המבצע או בתום התקופה החוזה יתחדש אוטומטית. הצרכנים לא שמים לב מתי הסתיימה תקופת ההתחייבות או המבצע, ומגלים  לפתע כי החוזה התחדש וכי הם משלמים מחיר הרבה יותר גבוה, ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמתם לתנאים החדשים שלא  הופיעו בחוזה המקורי. התופעה פוגעת הן בצרכנים והן בעוסקים בשל פגיעה בתחרות מפני שהצרכנים כבולים בחוזה ומנועים מלהתקשר עם ספק אחר בתנאים ובמחיר המתאימים לו.

ביום 11.1.09 נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת הצרכן, אשר מטרתו להגביר את מודעות הצרכנים לעסקאות שהם חותמים עליהן ולהגביר את התחרות בין עוסקים.

החוק החדש אוסר על עוסקים לחדש חוזה צרכני בתום התקופה שנקבעה בחוזה או בתום המבצע ללא אישור והסכמה מראש של הצרכן לחידוש, לתנאים ולמחיר. לקביעה עקרונית זו יש יוצאים מן הכלל ותנאים רבים, ולהלן מדריך שימושי כיצד ליישם את הוראות החוק החדש וכיצד לממש את זכויות הצרכן.

שאלות נפוצות
האם בית העסק יכול לחדש באופן אוטומטי את ההתקשרות אם החידוש נקבע מפורשות בחוזה?
לא. בעסקה לתקופה קצובה, שבה הצדדים התחייבו לתקופה מסוימת, אי אפשר לחדש את ההתקשרות בתום התקופה, גם אם יש בחוזה תנאי הקובע כי ההתקשרות בין הצדדים תימשך לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות. תנאי  כזה בטל על פי החוק החדש. 
כיצד העוסק יוכל להאריך את החוזה בתום המבצע או תקופת ההתחייבות? האם העוסק רשאי לשנות את המחיר ללא הסכמתי וללא ידיעתי?
החוק קובע כי על העוסק, שמעוניין להאריך את העסקה, לפנות לצרכן  60 עד 30 יום לפני מועד תום תקופת ההתחייבות כדי להציע לו הארכת התקופה ולפרט את תנאי העסקה החדשים. החוזה יתחדש על פי התנאים שסוכמו בין הצדדים. אם העוסק לא הציע את חידוש ההתקשרות, או אם הצרכן לא הסכים לחידוש ולתנאים, אי אפשר להאריך את תקופת החוזה ועל העוסק להפסיק לחייב את הצרכן.
שימו לב, נטל ההוכחה כי הצרכן הסכים לחדש את החוזה הוא על בית העסק.
העוסק פנה אלי פחות מ-30 יום לפני מועד סיום העסקה, ואני הסכמתי להאריך את ההתקשרות. היום אני מתחרט ורוצה לבטל את העסקה, כי המחיר עלה מאוד. האם אפשר לעשות זאת?
אם פנה לצרכן פחות מ-30 יום לפני מועד תום תקופת ההתחייבות, והצרכן הסכים להארכת ההתקשרות לפי התנאים שהוצעו לו, ההתקשרות תוארך כפי שסוכם בין הצדדים.
אולם במהלך 30 הימים הראשונים שבתקופת ההארכה, לעוסק אסור לשנות את תנאי העסקה לרעת הצרכן, והצרכן רשאי להודיע על ביטול הסכמתו.
אני מנוי של חברת סלולר, ותקופת ההתחייבות של שלוש שנים הגיעה לסיומה. האם חברת הסלולר תנתק אותי מיד בתום התקופה? האם חברת הסלולר רשאית לגבות ממני כל תעריף שתרצה בתום תקופת ההתחייבות?
החוק קובע כי במקרה של עסקה למתן שירותי טלפון בסיסיים  ( שיחות) נייחים וניידים, העיקרון לעיל לא חל, כלומר אין דרישה של הסכמה מפורשת ומראש של הצרכן להארכת ההתקשרות.   ההתקשרות תימשך בתנאי שהחברה שלחה הודעה מוקדמת בכתב לצרכן, אלא אם הצרכן הודיע על רצונו שלא לחדש את ההתקשרות. החוק קובע כי לגבי שירותי טלפוניה בסיסיים על חברת הסלולר לשלוח הודעה מוקדמת לצרכן 60 עד 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות, ובה יפורטו הנתונים האלה:

• המועד לסיום העסקה או ההתחייבות.
• תנאי העסקה לאחר החידוש.
• הודעה כי ההתקשרות תימשך לאחר המועד לסיום העסקה או ההתחייבות, אלא אם הצרכן הודיע כי אינו מעוניין בחידוש ההתקשרות.
• הודעה כי זכותו של הצרכן לסיים את ההתקשרות לאחר החידוש בכל עת.
על צרכן שאינו מעוניין בחידוש ההתקשרות או שאינו מסכים עם התנאים שהוצעו לו לשלוח הודעת סירוב לחברת הסלולר. מומלץ לשלוח הודעת סירוב בכתב על מנת לתעד את הסירוב.
שימו לב, אותם תנאים חלים על עסקה לאספקת גז ביתי. 
הוריי מנויים בחברה למתן שירותי רפואה דחופה שירותי פינוי באמבולנס, לחצן מצוקה וביקור רופא. בחוזה נקבע כי העסקה תתחדש אוטומטית בתום תקופת החוזה לתקופה נוספת של שנתיים. כיצד עליהם לפעול אם הם אינם מעוניינים בחידוש ההתקשרות?
גם בעסקאות למתן שירותי רפואה החוק מאפשר חידוש לאחר שליחת הודעה מוקדמת לצרכן, אבל עם שינויים קלים:
•  החוזה יתחדש בתנאי שתימסר לצרכן הודעה מוקדמת על החידוש הצפוי, בהתאם לכללים שנקבעים עבור שירותי טלפוניה בסיסיים היינו משלוח הודעה מוקדמת בכתב הכוללת את הנתונים לעיל .
• החידוש יעשה לתקופה של עד חצי שנה כל פעם. הצרכן יוכל לסרב לחידוש ומומלץ לשלוח הודעת סירוב בכתב.
•  אם העוסק מבקש לשנות את תנאי העסקה או את המחיר לאחר החידוש, העוסק חייב לבקש את הסכמתו המפורשת ומראש של  הצרכן.
אני מנוי בחברת הכבלים זה שנים רבות. לאחרונה הוצעה לי הנחה במחיר ( או הטבה אחרת) לשישה חודשים. האם החוק חל גם במקרה זה, ועל חברת הכבלים לקבל את אישורי להמשך ההתקשרות?
לא. החוק הוציא סוג זה של "עסקאות" מתחולת החוק אם לא נקבע כל תנאי לקבלת ההנחה או ההטבה. ההתקשרות תימשך בתום תקופת ההנחה. 
חתמתי על חוזה לשנתיים עם חברה למתן שירותי תחזוקה למוצרי חשמל. המחיר נקבע בחוזה לאורך כל התקופה. בעותק החוזה שנמסר לידי במועד ביצוע העסקה, נקבע כי בתום תקופה של שנתיים החוזה יתחדש, ואף נקבע המחיר לאחר החידוש. האם החוזה אכן יכול להתחדש באופן אוטומטי?
לא. החוק קובע כי כתנאי לחידוש החוזה, על העוסק לשלוח הודעה מוקדמת בכתב לצרכן  60  עד 30 יום לפני תום תקופת החוזה,  ולציין כי תקופת החוזה מסתיימת, והחוזה יתחדש במחיר שצוין. בהיעדר הודעה מוקדמת לצרכן חידוש החוזה אינו תקף, והצרכן רשאי לבקש את ביטולו מיום החידוש. 
רכשתי מנוי לעיתון במסגרת מבצע לחצי שנה. בחוזה בכתב נקבע כי בתום המבצע המנוי יתחדש אוטומטית, אלא אם אבקש להפסיק את המנוי. האם התנאי לחידוש החוזה תקף?
• אם בחוזה לא צוין מחיר השירות לאחר החידוש התנאי לא תקף: גם במקרה של מבצע יש לבקש אישור מראש של הצרכן להמשך ההתקשרות. על העוסק להוכיח את הסכמת הצרכן לחידוש החוזה בתום המבצע.
• אם הצרכן מודע למחיר השירות בתקופת המבצע וגם לאחר מכן, חתם על הסכם בכתב והעוסק מסר לו אותו, ושלח הודעה מוקדמת בכתב על החידוש הצפוי, אז אין צורך בקבלת הסכמה נוספת של הצרכן לאחר תום המבצע.
• שימו לב, במקרה של מצבע לתקופה של עד 4 חודשים, שבו החוזה קובע כי הצרכן רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת ללא קנס לאחר החידוש או בתום המבצע , אין צורך בהודעה מוקדמת לפני החידוש. כלל זה חל לגבי כל סוג של שירות או עסקה פרט לשירותי טלפוניה בסיסיים, שירותי רפואה, ואספקת גז ביתי.
האם החוק מאפשר לעוסק להחתים צרכן על חוזה לתקופה של 3 שנים או יותר ללא תחנות יציאה?
החוק לא מתייחס למשך תקופת ההתחייבות ולקיפוח הגלום  בתנאי הקובע תקופה בלתי סבירה. החוק החדש אוסר בפועל על חידוש אוטומטי של חוזה לאחר התקופה שנקבעה בחוזה או לאחר המבצע, אבל אין התייחסות  למשך תקופת ההתחייבות. 
בחוזה לתקופה של 3 שנים, שבו הצרכן מקבל הטבה במשך שישה חודשים ראשונים, נקבע כי החוזה יתחדש לאחר התקופה של 3 שנים. מה המועד שבו על העוסק למסור הודעה לצרכן ולבקש את הסכמתו להמשך החוזה, בתום המבצע או בתום תקופת החוזה?
גם וגם. בתום "תקופת המבצע" על העוסק להודיע לצרכן כי החוזה נמשך, לציין את המחיר הרגיל ולקבל את הסכמתו. בתום תקופת החוזה של 3 שנים  העוסק מחויב לפנות לצרכן  כדי לקבל את הסכמתו להארכת התקופה . 
אני מנוי של חברת כבלים ואני לא מקבל חשבוניות נייר כבר כמה שנים. נודע לי על שינוי התעריף החודשי של חבילת הבסיס רק בבדיקת דוח חברת האשראי . האם החוק מחייב את חברת הכבלים לשלוח לי חשבוניות נייר ?
ככלל, על בתי עסק למסור חשבונית מס ללקוחותיהם, אולם משלוח חשבונית בדרך ממוחשבת מקובלת על רשויות המס.  לעתים חברות כבלים לווין או אינטרנט שולחות חשבוניות  דרך מסך הטלוויזיה או במייל. צרכנים שאינם יודעים לאתר את החשבוניות האלה או שאין להם כתובת מייל נפגעים, כי אין בידם לעקוב אחר שינויי תעריפים.
החוק החדש קובע כי בעסקה שבה הצרכן משלם בהוראת קבע ( בבנק או בכרטיס אשראי) על העוסק לשלוח לצרכן חשבונית נייר לפחות אחת לשישה חודשים, ובה פירוט התשלומים שבוצעו בתקופה הנ"ל. העוסק יכול לשלוח חשבונית מרוכזת או העתק של שש החשבוניות האחרונות. העוסק רשאי לשלוח את החשבונית המרוכזת בדרך ממוחשבת רק אם הצרכן הסכים לכך מפורשות ומראש.
שימו לב, חובה זו לא תחול אם הצרכן משלם מחיר אחיד שאינו תלוי בהיקף הצריכה או בהיקף השימוש בשירות.
האם אני יכול לתבוע פיצוי בגין הנזק שנגרם לי כתוצאה מחידוש החוזה ללא ידיעתי וללא הסכמתי?
כן. אפשר לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק של עד 10,000 ₪ , במקרים אלה:
• העוסק המשיך לחייב את הצרכן בתשלומים בתום תקופת ההתחייבות או המבצע, מבלי שנשלחה הודעה מוקדמת בכתב ( עסקאות סלולר, שירותי רפואה, גז).
• העוסק המשיך לחייב את הצרכן בתשלומים לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות, אף על פי שהצרכן ביקש להפסיק לחייב אותו בגין אותה עסקה ולא הסכים להארכת ההתקשרות. 
האם החוק חל על חוזים ועסקאות שנעשו לפני תחילת החוק?
כן. החוק חל גם על התקשרויות שנעשו לפני ה-11.1.09, בתנאי שמועד סיום העסקה - המבצע או ההתחייבות - חל ביום 11.1.09 או לאחר מכן. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...