יום שני, 13 בדצמבר 2010

הפיצוי לדוגמא

ב-24.10.07 נכנס לתוקף תיקון מס' 21 לחוק הגנת הצרכן המאפשר לצרכן לתבוע עסק בשל הפרה של הוראות החוק המנויות בסעיף 31א . התיקון מאפשר לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק עד 10,000 ₪, ועד 50,000 ₪  אם מדובר בהפרה חוזרת או נמשכת. מטרת החוק החדש: לעודד צרכנים לפנות לבית המשפט ולעמוד על זכויותיהם תוך שיפור הכדאיות הכלכלית של הגשת תביעה משפטית נגד העוסק. במקביל - גם להעניש, לחנך ולהרתיע בתי עסק מפני הפרות המהוות עבירה פלילית.
 
*המידע במדור זה הינו כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו.

 

שאלות נפוצות
האם ניתן לתבוע פיצוי לדוגמא בכל מקרה של הפרה?
לא. קיימת בחוק רשימה של הפרות בגינן ניתן לתבוע פיצוי לדוגמא, ולהלן :
* כאשר העסק לא פעל כנדרש על פי סעיף 4ג לחוק: כלומר לא פעל בהתאם למדיניות החסרת טובין (2) שלו או לא שם שלט המפרט את המדיניות שלו, והעסק סירב להחזיר לצרכן את התמורה כפי שהוא מחויב על פי סעיף זה.
* כאשר הצרכן ביקש לבטל עסקת מכר מרחוקעסקה ברוכלות או עסקה לרכישת יחידת נופש והעסק סרב להחזיר לו את כספו, כפי שהוא מחויב לעשות על פי החוק.
* כאשר הצרכן ביקש לשלם את המחיר הרשום על המוצר על אף שהמחיר גבוה יותר בקופה,והעסק סירב בניגוד להוראות החוק .
* כאשר הצרכן ביקש מהמוכר או מהיצרן למסור לו תעודת אחריות כנדרש על פי החוק והמוכר או היצרן לא פעל כפי שהוא מחויב על פי החוק.
* כאשר הצרכן ביקש לתקן מוצר תוך תקופת האחריות ובמועדים שנקבעו בחוק והעסק לא עשה כן בניגוד להוראות החוק* במקרה שבו צרכן ביקש להתנתק משירות מתמשך והעסק ממשיך לחייב אותו לאחר מועד הניתוק הקבוע בחוק.
האם קיימים בחוק מקרים נוספים בהם ניתן לתבוע פיצוי לדוגמה?
כיצד על הצרכן לפעול כדי לממש את זכותו בבית המשפט?
לפני הגשת תביעה עליו לשלוח בקשה בכתב לעסק, בה ידרוש  לממש את זכותו לסעד שנקבע בחוק (לדוגמא: החזר כספי במקרה של ביטול עסקה כדין או תיקון קלקול וכד'). כאשר הצרכן שלח הודעת ביטול בכתב של עסקת מכר מרחוק או של עסקה לרכישת יחידת נופש, כנדרש על פי החוק, אין צורך  לשלוח מכתב נוסף .
מה השיקולים שעל בית המשפט להפעיל כדי לקבוע את גובה הפיצוי המגיע לצרכן?
גובה הנזק שנגרם לצרכן אינו קובע אלא על בית המשפט להפעיל גם שיקולים אחרים:
* אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;
* עידוד הצרכן למימוש זכויותיו;
* חומרת ההפרה, היקפה הכספי ונסיבותיה;
* שווייה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה;
* ההיקף הכספי של עסקי העוסק;
* גובה הקנס הקבוע בשל אותה הפרה לפי סעיפים 23 או 23א לחוק הגנת הצרכן.
האם הפיצוי לדוגמא יכלול את הפיצוי או ההחזר הכספי המגיע לצרכן מכוח החוק?
הפיצוי לדוגמא אינו בא במקום הפיצוי או ההחזר הכספי המגיע לצרכן מכוח החוק, ובית המשפט יפסוק פיצוי לדוגמא בנוסף לכל פיצוי אחר  המגיע לצרכן בגין הנזק שנגרם לו.
הפיצוי לדוגמא הוא סוג של ענישה. האם הוא בא במקום ההליך הפלילי נגד העוסקים המפרים את הוראות החוק?
תביעת פיצוי לדוגמא אינה מהווה תחליף להליך פלילי: ניתן להגיש תביעת פיצוי לדוגמא גם אם הוגש כתב אישום נגד העוסק בגין אותה עבירה, ובאותה מידה, הגשת תביעת פיצוי לדוגמא לא מונעת הגשת כתב אישום בגין אותה עבירה.
ואולם, החוק קובע כי בית המשפט יתחשב בעובדה כי העוסק הורשע בגין אותו מעשה לצורך קביעת גובה הפיצוי המגיע לצרכן.
ביטלתי עסקה לרכישת יחידת נופש בשנה שעברה(2006) ועד היום החברה לא החזירה לי את כספי. האם ניתן להגיש תביעת פיצוי לדוגמא מכוח החוק החדש?
לא. מפני שהחוק חל על עבירות שבוצעו לאחר מועד תחולתו, היינו מיום 24.10.07. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...