יום ראשון, 12 בדצמבר 2010

תביעות ביטוח וקופות גמל: איסור לחייב צרכנים להיבדק בפוליגרף
תביעות ביטוח וקופות גמל: איסור לחייב צרכנים להיבדק בפוליגרף


ביוני 2008 פרסם המפקח על הביטוח באוצר, ידין ענתבי, חוזר בעניין שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה, אשר ייכנס לתוקף ב- 1.9.08 . מתאריך זה ייאסר על גופים מוסדיים,כגון: חברות ביטוח וקופות גמל, לחייב מבוטחים או עמיתים להיבדק בפוליגרף (המכונה "מכונת אמת"), כתנאי לקבלת תשלום בגין תביעה כספית. 
על-פי הוראות המפקח על הביטוח, יוכלו הגופים המוסדיים להציע לתובעים רק אם יושגו ממצאים המצביעים על חשד נגד התובע אשר יתועדו במסמך שיישמר בתיק המבוטח ולאחר שנחתם הסכם פוליגרף.
החוזר שם קץ לתופעה רבת שנים: חברות מחתימות את הלקוחות על טופס הסכמה להיבדק בפוליגרף במסגרת הליך הבדיקה הרגיל, ולעתים אף מתנות את תשלום התביעה בבדיקה זאת. קרה גם שחברות פיתו צרכנים להיבדק בפוליגרף, כדי לזרז את ההליך של קבלת הכספים הנתבעים – באופן מידי.
חשוב מאוד שהמבוטחים ידעו את זכויותיהם החדשות!

שאלות נפוצותטיפים


אם זאת מכונת אמת, אז מה הבעיה של צרכנים שיודעים שאמת דיברו?
מכשיר הפוליגרף אינו אמין. בבדיקת פוליגרף קורה שדוברי אמת נראים דוברי שקר. גם המצדדים בבדיקה מודים שיש לפחות כ-15% מקרים של טעות. לכן, פסק בית המשפט העליון כי תוצאות בדיקת פוליגרף אינה קבילה בשום הליך אלא בהסכמה מפורשת של הצדדים.
הבעיה, שבהליכים אזרחיים הצדדים רשאים להסכים ביניהם על הכרעת הסכסוך בכל דרך הנראית להם, ואפילו בהטלת מטבע. לכן אם הצרכנים מסכימים שהבדיקה תכריע את הסכסוך ביניהם, הבדיקה היא גורם מכריע. 

האם הסכמה להיבדק בפוליגרף עלולה לפגוע בצרכנים הנבדקים?
מכשיר הפוליגרף אינו "מכונת אמת". במועצה הישראלית לצרכנות התקבלה תלונתה של צרכנית על שימוש לרעה בכרטיס האשראי שלה. היא נדרשה להיבדק בפוליגרף, ונמצא שהיא שיקרה לגבי שמה וכתובתה... למרות האבסורד, הסכמתה לפתור את המחלוקת לפי תוצאות בדיקת פוליגרף, הכריעה את התביעה לרעתה כשברור שיש בעיה בבדיקה.

מה החידוש בהנחיית המפקח על הביטוח בעניין הפוליגרף?
המפקח קבע מפורשות: "מכונת הפוליגרף אינה 'מכונת אמת'', וקיים סיכוי שתובע דובר אמת ייחשב בתום הבדיקה כדובר שקר". עד היום נהגו חברות ביטוח לכלול בפוליסות הוראה לפיה המבוטח מסכים מראש לערוך בדיקת פוליגרף במקרה של תביעה. על פי החוזר החדש של המפקח על הביטוח אין לחייב מבוטחים להיבדק בפוליגרף, ואין לכלול בפוליסה או בתקנון קופת גמל הסכמה להכרעת סכסוך באמצעות פוליגרף.

האם בכל מקרה החברה רשאית להציע בדיקת פוליגרף?
לא. החברה רשאית להציע בדיקת פוליגרף רק במקרה של ממצאים המצביעים על חשד נגד התובע, ולאחר שנחתם הסכם פוליגרף. בנוסף החתימה תתבצע רק לאחר שהוסברו לתובע המשמעויות של הבדיקה בכתב ובעל-פה. כמו כן, על החברה להמליץ לתובע להתייעץ עם עו"ד בקשר לבדיקת הפוליגרף, ולאפשר לו שהות מספקת לבחינת ההצעה – לפחות 24 שעות ממועד מתן ההצעה.

כיצד החוזר מגן על ציבור המבוטחים?
בחוזר נקבע כי על החברות ליידע את התובע בעל-פה ובכתב, ולהסביר לו את זכויותיו:
1. הבדיקה בפוליגרף אינה תנאי לתשלום התביעה.

2. סירוב התובע לא יגרור דחיית התביעה או הפסקת התשלומים.

3. התובע רשאי לסרב להיבדק בכל עת, גם לאחר החתימה על הסכם
    פוליגרף. סירוב התובע לא יפגע בזכויותיו ולא יחשב כהפרת חוזה .

4. על החברה ליידע את התובע כי טרם החתימה על ההסכם הוא רשאי
    להתייעץ עם עו"ד.

5. תוצאות הבדיקה עשויות להוות ראיה קבילה בבית המשפט. 

6. הבדיקה לא תמנע פנייה לבית המשפט.

7. התובע רשאי לטעון בבית המשפט נגד תוצאות הבדיקה.

8. להסכם הפוליגרף יצורף נספח "גילוי נאות", שעל החברות למסור לתובע
    טרם החתימה על הסכם פוליגרף. הנספח יכלול פירוט של זכויות
    המבוטחים  שלמעלה.

האם החברה רשאית לבצע בדיקת פוליגרף בכל שלב?
לא. החוזר קובע תנאים הכרחיים לביצוע הבדיקה:

1. לאחר הגשת התביעה

2. רק במקרים של חשד למרמה מצד התובע

3. לפני ההצעה להיבדק בפוליגרף, על החברה לערוך מסמך, המתעד את
    החשדות שעלו ואת הסיבות להם. מסמך זה יתועד בתיק התביעה.

4. לאחר סיום בירור התביעה יימסר עותק המסמך לתובע .

5. לפני ההצעה להיבדק בפוליגרף, תודיע החברה כי קיימים חשדות למרמה
    מצד התובע.

האם המפקח התערב גם בנוסח הסכם הפוליגרף?
כן, החוזר אוסר על הכללת תנאים מקפחים בהסכם הפוליגרף, כגון:
1. תנאי הקובע כי הבדיקה תיעשה לגבי כל עניין – ההסכם יתייחס רק
    לאירוע, שהוא הסיבה לתביעה. 

2. תנאי הקובע כי תוצאות הבדיקה ישמשו ראייה מכרעת, הגוברת על כל
    ראייה אחרת – ניתן לקבוע רק כי התוצאה תהיה ראייה קבילה.

3. תנאי המונע מהתובע להיבדק שוב בפוליגרף.

4. תנאי השולל או מגביל את זכותו של התובעלפנות לערכאות משפטיות. 

מה חובות החברה לאחר בדיקת הפוליגרף?
החוזר מחייב את חברות הביטוח:

1. למסור את התוצאות לתובע עד 10 ימים לאחר שהתקבלו אצלן.

2. אין להסתמך על תוצאות הבדיקה בלבד, כדי לדחות תביעה.

3. על החברות לשמור מידע סטטיסטי לצורך מעקב: מספר ההצעות
    להיבדק בפוליגרף, מספר הבדיקות שנעשו בפועל, תוצאות הבדיקות.
טיפים

1. אין חובה להסכים להיבדק בפוליגרף!

  שימו לב: אין להתפתות להבטחה שהבדיקה תזרז את הטיפול בתביעה!

2. אם צרכנים מסכימים להיבדק בפוליגרף באופן מודע, כדאי לבחור מכון
    פוליגרף שאינו עובד באופן קבוע עם החברה. החוזר מחייב את החברות
    להציע לתובע רשימה של 10 מכוני פוליגרף.

3. אין להסכים להכריע את הסכסוך על בסיס תוצאת בדיקת הפוליגרף
    בלבד.

4. כדאי לשקול להיבדק בדיקה עצמאית נוספת.

5. אם החל מיום 1 בספטמבר 2008 החברה לא פעלה בהתאם לחוזר של
   המפקח על הביטוח באוצר, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לטיפול בתביעה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...