יום שני, 13 בדצמבר 2010

המתנה לביקור טכנאי– הגבלת הזמן ופיצוי ללא הוכחת נזק


המתנה לביקור טכנאי– הגבלת הזמן ופיצוי ללא הוכחת נזק

ביום 28 בספטמבר 2008 נכנס לתוקף תיקון לחוק: הגנת הצרכן. מטרות התיקון לחוק:
1.   למנוע עיכוב של צרכן בביתו בהמתנה ממושכת לטכנאי.
2.   לשפר את השירות לצרכן.
3.   התיקון לא רק מגביל את זמן ההמתנה של הצרכן לטכנאי אלא גם מחייב את העוסק לפצות את הצרכן במקרה של איחור .
 

 

שאלות נפוצות
מה היה המצב לפני התיקון לחוק?
תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), המחייבות למסור לצרכן תעודת אחריות, מסדירות את העניין באופן חלקי בלבד. בנוסף, התחום מתן שירות במסגרת חוזה "תיקונים" למכשירי חשמל כלל לא היה מוסדר בחוק או בתקנות. 
האם החוק חל על כל ביקור טכנאי? האם החוק חל על תיקון מכשירי חשמל במסגרת הסכם להחזקה ותיקון מכשירי חשמל שלא לאחר רכישה?
מוצרים חדשים: החוק חל על ביקור טכנאי במסגרת תעודת האחריות שנתנה לאחר רכישה ובמהלך תקופת האחריות.
"ביטוח" תיקון ואחזקת מוצרי חשמל: לגבי שירות לתיקון ליקויים ופגמים והחלפת טובין שלא לאחר מכירה, החוק יחול רק כאשר שר התמ"ת יתקין תקנות. נכון להיום 2.3.09, לא הותקנו תקנות כאמור.
האם החוק חל על ביקור טכנאי לצורך תיקון או התקנה של מכשירים שסופקו במסגרת חוזה למתן שירותים מתמשכים ( לדוגמה – ממיר של חברת כבלים או לווין, מכשירים לבדיקות רפואיות או לחצני מצוקה )?
 כן, החוק חל על ביקור טכנאי במסגרת חוזה למתן שירות שבו השירות מותנה בתקינות טובין הנמצאים אצל הצרכן.
לגבי התקנה או ניתוק והחזרה של הטובין, יש צורך בפרשנות החוק  ולעמדת המועצה לצרכנות, החוק חל גם במקרה של ביקור טכנאי לצורך התקנת המכשירים  או החזרתם אם נדרש ביקור טכנאי לבית הלקוח על פי החוזה.
אף בית המשפט קבע, בפסק דין שניתן ביום 21 .1 .09, כי "חוק הטכנאים" חל במקרה של ניתוק הממיר והחזרתו לחברת הוט, וחייבה אותה לשלם לצרכן פיצוי של 2,000 ₪ לאור הזמן הרב שבו הצרכן המתין לטכנאי בביתו. 
מה התיקון לחוק קובע לגבי זמן ההמתנה לטכנאי?
התיקון לחוק מגביל את זמן ההמתנה לטכנאי:
 על נותן השירות לתאם עם הצרכן את מועד הביקור, אך זמן ההמתנה לא יעלה על שעתיים לאחר השעה שתואמה.
במקום לתאם שעה לביקור הטכנאי, רשאי העוסק להציע לצרכן להמתין לקריאה טלפונית. הצרכן רשאי לסרב להצעה זאת. אם הצרכן מקבל את ההצעה, זמן ההמתנה לקריאה טלפונית לא יעלה על שעתיים.
האם על-פי התיקון לחוק ניתן לדחות את ביקור הטכנאי לאחר שתואם?
כן. נותן השירות רשאי לדחות את הביקור, אך יש לכך תנאי ברור: עליו להודיע לצרכן על הדחייה עד השעה 20.00 – ערב קודם למועד הביקור,ולתאם מועד חדש.
האם הצרכן זכאי לפיצוי במקרה של איחור הטכנאי?
* במקרה של סיכול – במקרה זה הצרכן לא זכאי לפיצוי.
(סיכול: איחור הנובע מנסיבות שנותני השירות לא ידעו עליהן, לא יכלו לדעת עליהן,
ולא יכלו למנוע אותן).
* במקרה של הפרת הוראות לעניין הקריאה הטלפונית – גובה הפיצוי: 300 ₪.
*במקרה של תיאום שעה:
1.   לאיחור של שעתיים מעבר לזמן ההמתנה – גובה הפיצוי: 300 ₪
2.   לאיחור של שלוש שעות מעבר לזמן ההמתנה – גובה הפיצוי: 600 ₪
 
האם נותן השירות רשאי להציע לצרכן פיצוי חלופי?
כן. נותן השירות יכול להציע פיצוי בשווה כסף, במוצר או בשירות, אך יש לכך שני תנאים:
1.   יש להודיע לצרכן כי הוא זכאי לבחור בין הפיצוי הכספי לבין הפיצוי המוצע.
2.   והצרכן הסכים לקבל את הפיצוי החלופי.
חשוב לציין: נטל ההוכחה כי הצרכן הסכים לפיצוי החלופי הוא על נותן השירות. 
האם ניתן לתבוע פיצוי בגין נזק כספי שנגרם לצרכן בשל איחור טכנאי, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק?
כן. הפיצוי ללא הוכחת נזק אינו בא במקום פיצוי אחר המגיע לצרכן בגין נזקים כספיים שנגרמו לו. במקרה שאירע לפני תחילת תוקפו של התיקון לחוק בעניין זה, פסק בית המשפט כי על חברת הוט לפצות את התובעים בגין הוצאות שעות עבודה של חשמלאי מטעמם שהמתין לטכנאי , שכלל לא הגיע.  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...