יום ראשון, 24 באוקטובר 2010

פיטורים אשה עובדת בהריון או עקב הריון
פיטורים אשה עובדת בהריון או עקב הריון
חוק עבודת נשים הוא אחד מחוקי המגן שמטרתו להגן על קבוצות מסויימים של עובדים, שלדעת המחוקק לא די בחוקי עבודה רגילים כדי להגן או לתת מענה לצרכים המיוחדים שלהם, ובמקרה זה המדובר בעובדת בהריון.

החוק נועד למנוע התייחסות מפלה לעובדת בהריון, ולפיכך נקבע בחוק הסדר מיוחד, שבא לביטוי בסע’ 9, ולענייננו בהגבלת פיטורי עובדת בהריון ללא קבלת היתר.

החוק אומנם אוסר פיטורי עובדת בהיריון לאחר 6 חודשים, אולם ישנו איסור אבסולוטי כאשר מדובר בהריון, והשר רשאי לתת היתר רק אם שוכנע שאין קשר בין ההריון לפיטורים.  החוק מבטא תפיסת עולם חברתית, כלכלית וערכית, שתומכת בהשתלבות נשים במעגל העבודה, והכרה בתפקיד הכפול שאישה ממלאת הן כעובדת והן כאם.

לשון החוק:
מעביד לא יפטר עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון. הוראת אלה יחולו הן על עובדת קבועה והן עלעובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות.לענין סעיף זה רואים סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה, כפיטורים.

היה המעביד קבלן כוח אדם והעובדת הועסקה אצלו בפועל במשך שישה חודשים לפחות יראו, גם הפסקה זמנית של העסקתה כפיטורים.

מעביד לא יפטר עובדת בחופשת לידה, בימי העדרה מעבודה או במשך תקופה של ארבעים וחמישה ימים לאחר תום חופשת הלידה או ימי ההיעדרות כאמור, ולא יתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות. במנין ימי
הודעה מוקדמת לפיטורים, לא יבואו התקופות האמורות בפסקה זו.

בכל מקרה החוק אינו מאפשר מתן היתר, כאשר נמצא קשר ישיר בין הפיטורים או בין הפגיעה בתנאי העבודה של העובדת לבין ההריון.

בית הדין הארצי מבטא היטב את מטרת המחוקק בפסקי דין רבים:

ההגנה המיוחדת הוקנתה ממספר סיבות:

  • החשש מהיעדרות מוגברת בתקופת ההיריון.
  • הפקת תועלת פחותה מעבודתה ובכך גרימת נזק כלכלי למעביד.


בשל סיבות אלו סבר המחוקק על פי הפסיקה כי עובדת בהיריון ראויה להגנה מוגברת, כמו גם מהטעם שסיכוייה למצוא עבודה במהלך הריונה - קלושים.


חוק שוויון זכויות בעבודה הרחיק לכת והוסיף כי גם הריון הוא בגדר הורות כמשמעותו בס’ 2 לחוק. במציאות של ימינו, בו גלי פיטורין שוטפים את המשיק בשל המצב הכלכלי הנטייה היא לפטר בראש ובראשונה אוכלוסין חלשות ובהן נשים בהריון. הדבר בא לביטוי בעלייה חדה במספר הבקשות המוגשות למתן התר פיטורין. חלק ניכר מהבקשות נענו בחיוב.


בית הדין הארצי בפסק דין שניתן בימים אלה מפי כב’ הנשיא אדלר, העלה בדרגה את מעמדה של אישה בהיריון, והחיל גם על הריון את הגדרת הורות שבסע’ 2 לחוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988, ואלו דבריו: -


"הנה כי כן, הפליה בפיטורים מעבודה של אישה, רק בשל היותה בהריון, מהווים על פי שיטת המשפט בישראל - שמשפט העבודה הוא חלק אינטגרלי ממנה - ועל פי ערכי היסוד שלה, הפליה אסורה ופסולה, המנוגדת לעקרון השוויון. האיסור על הפליה בעת פיטורים קיים גם במקום בו לא חל החוק בשל הוראת סע’ 21(ג) לחוק שוויון הזדמנויות, פיטורים בדרך זו מהווים קיום של חוזה העבודה שלא בתום לב". (סע’ 12 לפסה"ד)."


תשלום על ימי חג-עובד שכיר                                          פטור מתשלום פיצויי פיטורין עקב הפרשה לקרן פנסיה, אימתי?

הסתגלות                                                                       פיטורין אסורים ע"פ החוק

זכות השימוע לפני פיטורין                                                   פיצווי פיטורין-אשה בהריון ואחרי לידה

התפטרות עקב מעבר דירה -פיצויים                                      זכויות ממויינות נוספות

תאונות עבודה -איך מגישים תביעה לביטוח לאומי                    בחירת עו"ד בדיני עבודה

מתי משולמים פיצויי פיטורין                                                  פטור מתשלום פיצויי פיטורין עקב פנסיה

פיטורין -הודעה מוקדמת                                                      פיטורין עקב הרעת תנאים בעבודה

דוגמאות לפיצויים לנשים בהריון ולידה שפוטרו                          שלילת פיצויי פיטורין

פסקי דין -דיני עבודה                                                          חישוב פיצויי פיטורין

תגובה 1:

  1. מה הבעיה לטעון שאין קשר בין ההריון לפיטורין? המעסיקים יטענו לאי-שביעות רצון מעבודתה של האישה ולך תוכיח עכשיו שזו לא הסיבה בגינה פוטרה!

    השבמחק

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...