יום ראשון, 24 באוקטובר 2010

פטור מתשלום פיצויי פיטורין עקב הפרשה לקרן פנסיה, אימתי?


פטור מתשלום פיצויי פיטורין עקב הפרשה לקרן פנסיה, אימתי?
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, שכותרתו "פיצויים ותגמולים" קובע כי תשלומים לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבואו במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר בצו על ידי שר העבודה והרווחה במידה ואושר.


לאור האמור בסעיף זה, פטור המעביד מלשלם לעובד פיצויי פיטורין, מקום בו הפריש כספים לקרן פנסיה, ההפרשות נעשו מכוח הסכם קיבוצי החל על המעביד והעובד, והסכם קיבוצי זה קובע במפורש כי הוא בא במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק. "לא בכדי קובע כך המחוקק, שהרי ההסכם הקיבוצי אמור לאזן בין חובות וזכויות, יתרונות ומגבלות ביחסים שבין המעבידים וכלל העובדים באותו ענף שההסכם הקיבוצי חל עליו – בין היתר מאזן הוא אלה מול אלה, את פיצויי הפיטורין שהעובד זכאי היה לקבלם עם פרישתו, עם הכספים שהופרשו לקרן ושישולמו לו בעת פרישה.

על פי ההלכה הפסוקה, "מטרתו של סעיף 14 היא למנוע באותם מקרים שבהם קיים הסכם קיבוצי או שניתן צו כאמור על ידי שר העבודה והרווחה – נטל כפול על המעביד וזכייה כפולה בפיצויי פיטורים על ידי העובד. הסעיף שייך לאותם סעיפים בהם סמך המחוקק על קביעת נורמות בהסכמים קיבוציים או כל הכרעתו האישית של שר העבודה והרווחה" (מנחם גולדברג, סיומם של יחסי עובד – מעביד, עמ’ 118 והאסמכתאות שם) ועל כן יימנע בית הדין מבדיקת ההיבט הכמותי של הוראות הסכם קיבוצי הנוגעות לסעיף 14 (חנה הרדוף, זכויות עובדים בקופות גמל, עמ’ 58 והאסמכתאות שם).


עוד נקבע כי כל תשלום לקופה או לקרן, בתנאי שהוא עונה על אחד הקריטריונים שנקבעו בסעיף, בא במקום פיצויי פיטורים. את הדיבור "הסכם קיבוצי" יש לפרש כהסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים "דהיינו הסכם הממלא אחר כל התנאים על מנת שיהיה הסכם קיבוצי" (מנחם גולדברג, סיומם של יחסי עובד – מעביד, עמ’ 119 והאסמכתאות שם).


על מי מוטל נטל ההוכחה כי העובד אינו זכאי לפיצויים?


נטל ההוכחה כי עובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים, מהטעם שהתמלאו התנאים הנקובים בסעיף 14, הוא על המעביד.


התשלומים לקרן פנסיה יבואו במקום פיצויי פיטורים רק שעה שההפרשות היו כדין. הופרשו כספים מכל הרכיבים שבגינם היה צורך להפריש לקרן הפנסיה מכוח ההסכם הקיבוצי. (גולדברג, האוזמן, דיני עבודה, עמ’18-34). האמור לעיל עולה מפסק הדין בדב"ע נז/ 200-3 תמר יעקוקובה נ’ מסעדות ומזנונים בע"מ (לא פורסם), על פיו ינתן תוקף לאמור בהסכם קיבוצי, כי הזכויות המוענקות לפיו ממצות כל זכאות לפנסיה ופיצויי פיטורים, רק במקרה שכספי ההפרשה לפנסיה מקיפה עבור העובד הופרשו כדין "..אין תוקף לאמור בהסכם הקיבוצי כי הזכויות המוענקות על פיו ’הינן ממצות כל זכאות לפנסיה ופיצויי פיטורים’ באשר הנחת היסוד בשני המסמכים הללו היתה, שכספי ההפרשה האמורים הופרשו כדין, ורק במקרה שכזה המגיע עפ"י ההסכם הקיבוצי ממצה זכויות המערערות".


מקום בו קיבל עובד שכר העולה על זה שנקבע בהסכם הקיבוצי וההפרשות בוצעו על הבסיס ההסכמי בלבד יראו את התשלומים כבאים במקום פיצויי פיטורים אך ורק לגבי השכר שבגינו הופרשו התשלומים לקרן, ועל כן בגין אותם רכיבים שבגינם לא הופרשו התשלומים המתחייבים לקרן יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים (גולדברג, האוזמן, דיני עבודה,כרך ראשון עמ’ 18-34 והאסמכתאות שם).
תשלום על ימי חג-עובד שכיר                                          פטור מתשלום פיצויי פיטורין עקב הפרשה לקרן פנסיה, אימתי?

הסתגלות                                                                       פיטורין אסורים ע"פ החוק

זכות השימוע לפני פיטורין                                                   פיצווי פיטורין-אשה בהריון ואחרי לידה

התפטרות עקב מעבר דירה -פיצויים                                      זכויות ממויינות נוספות

תאונות עבודה -איך מגישים תביעה לביטוח לאומי                    בחירת עו"ד בדיני עבודה

מתי משולמים פיצויי פיטורין                                                  פטור מתשלום פיצויי פיטורין עקב פנסיה

פיטורין -הודעה מוקדמת                                                      פיטורין עקב הרעת תנאים בעבודה

דוגמאות לפיצויים לנשים בהריון ולידה שפוטרו                          שלילת פיצויי פיטורין

פסקי דין -דיני עבודה                                                          חישוב פיצויי פיטורין


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...