יום ראשון, 24 באוקטובר 2010

מתי משולמים פיצויי פיטורין?
מתי משולמים פיצויי פיטורין?
הפיצויים הנפסקים הם שווי ערך למשכורת חודש עבור כל שנת עבודה של המפוטר.

פיטורין לאחר 11 חודש

לפי סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים, פיטורין סמוך לפני סיום שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו
של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להתחמק מתשלום פיצויי פיטורין. נקודת המוצא של בית הדין בנסיבות אלו, היא המעביד מבקש להתחמק ממיצוי זכויותיו של העובד.

מקרים נוספים:
א. חוזה לתקופה בלתי קצובה
זוהי תבנית ההעסקה הקלאסית. כשעובד עובד מעל שנה, למעביד יש זכות מוקנית לפטר עובד בכל עת בחוזה עבודה שכזה, אלא אם כן בית המשפט ימצא שהפיטורים היו שלא כדין (כתוצאה מסיבה חריגה במיוחד, לדוגמה: אפליה על רקע דתי, מגדרי וכו’).

ב. חוזה לתקופה קצובה

כשהעובד מתקבל לעבודה לתקופה מסוימת, או למטרה מסוימת (פרויקט מסוים, לדוגמה). 
סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים: אי חידוש חוזה עבודה:

9. אי חידוש חוזה עבודה

(א) היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו לענין חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה; סירב העובד לחדש את החוזה - רואים אותו, לענין חוק זה, כאילו התפטר.

(ב) הצעת המעביד לחדש את החוזה כאמור בסעיף קטן (א) צריך שתימסר לעובד לפחות שלושה חדשים לפני תום תקופת החוזה.

מה קורה אם המעביד מפטר את העובד בתוך התקופה הקצובה?

יש לפנות לדיני החוזים בעילה של הפרת חוזה. במקרה שכזה, העובד יהא זכאי לפיצויים מעבר לפיצויי פיטוריןבשווי שכר העבודה עד לתום תקופת החוזה המקורי. 

תשלום על ימי חג-עובד שכיר                                          פטור מתשלום פיצויי פיטורין עקב הפרשה לקרן פנסיה, אימתי?

הסתגלות                                                                       פיטורין אסורים ע"פ החוק

זכות השימוע לפני פיטורין                                                   פיצווי פיטורין-אשה בהריון ואחרי לידה

התפטרות עקב מעבר דירה -פיצויים                                      זכויות ממויינות נוספות

תאונות עבודה -איך מגישים תביעה לביטוח לאומי                    בחירת עו"ד בדיני עבודה

מתי משולמים פיצויי פיטורין                                                  פטור מתשלום פיצויי פיטורין עקב פנסיה

פיטורין -הודעה מוקדמת                                                      פיטורין עקב הרעת תנאים בעבודה

דוגמאות לפיצויים לנשים בהריון ולידה שפוטרו                          שלילת פיצויי פיטורין

פסקי דין -דיני עבודה                                                          חישוב פיצויי פיטורין

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...